iran rules jazbe modir
snapphost mahak

پست های پیشنهاد شده

فصل اول

مبانی چند رسانهای

هدفهای رفتاری:در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود:

مفهوم چند رسانه ای را شرح دهد.

منظور از media را بداند و تأثیرگذاری Multimedia بر روی مخاطب

را توضیح دهد.

اعضای تولید کننده Multimedia را نام برده و وظایف آن ها را شرح

دهد.

مراحل تولید یک چند رسانه ای را نام ببرد.

نرم افزار های مهم و کاربردی در تولید چند رسانه ای ها را نام ببرد.

1ـ1ـ مقدمه

امروزه استفاده از چند رسانهای و تأثیر آن روی مخاطب غیر قابل انکار بوده به طوری که

عالوه بر نرمافزارهای آموزشی، از این تکنیک در تولید بازیها، رسانههای دیجیتال، تبلیغات و

اطالع رسانی استفاده میشود. ما در این فصل ابتدا به بررسی مبانی و مفاهیم کاربردی در چند

رسانهای پرداخته و سپس مراحل ساخت یک چند رسانهای و نرمافزارهای مورد نیاز آن را به شما

معرفی خواهیم کرد.

2ـ1ـ آشنایی با مفاهیم مهم و کاربردی )تعامل ـ رسانه ـ چند رسانهای(

رسانه )Media :)کانال ارتباطی بین دو یا چند عنصر است که ارتباط بین عناصر را برقرار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

telegram channel   jazbe modir

میکند. بهعبارت ديگر تمامی ابزارها و امکاناتی که میتوانند باعث برقراری اين ارتباط گردند، رسانه

محسوب میشوند. از انواع مختلف رسانه میتوان به متن، تصوير، صدا، فيلم و انيميشن اشاره کرد.

بهعنوان مثال در روزنامه، رسانههايی که مخاطب را در درک موضوع موردنظر ياری میکند، متن و

تصوير میباشد در حاليکه در هنگام پخش اخبار از تلويزيون علاوه بر گفتار و متن، از صدا، تصوير

و فيلم نيز برای انتقال پيام استفاده میشود. در ارائههای ديجيتال مانند پروژههای چند رسانهای نيز،

میتوان مجموعهای از رسانهها را در ارائه موضوع به کار برد.

پروژه چند رسانهاى (Multimedia :(پروژهایاستکهدر شکلگيریآن از چندنوع رسانه

مختلف برای ارائه موضوع موردنظر استفاده شده است.

تعامل (Interactivity :(به قابليت کنترل عناصر موجود در يک چند رسانهای که موجب

ارتباط کاربر با نرمافزار شده و يک فرايند ارتباطی دو طرفه را فراهم میآورد تعامل گفته میشود.

بهعنوان مثال دررسانههايی مانندروزنامهوتلويزيون اين ارتباطيکطرفهبودهوبيننده تنها يکتماشاگر

صرف است در حالیکه در يک پروژه چند رسانهای امکان برقراری ارتباط با مؤلفههای موجود،

توسط عملياتی مانندکليک،درگو... صورت میگيرددرمقابل نرمافزارنيزدرپاسخ بهعمليات انجام

شده، به کاربر پاسخهای متفاوتی میدهد. بهعنوان مثال وقتی در يک آزمون الکترونيکی، گزينهای

توسط کاربر انتخاب میشود پيغامهايی مبنی بر درست يا نادرست بودن گزينه انتخاب شده نمايش داده

میشود.

3ـ1ـ گروه توليد محصولات چند رسانهاى

ً يک کار گروهی و تيمی

توليد يک پروژه چند رسانهای بهدليل پيچيدگی مراحل آن معمولا

است بهطوری که در تهيه و توليد هر يک از اجزاء موجود در يک پروژه دو يا چند متخصص در آن

موضوع، اقدام به توليدبخش موردنظر مینمايند، که از مهمترين اين افراد میتوان به تهيه کننده، مدير

پروژه، کارشناس علمی و موضوعی، طراح و تکنولوژيست آموزشی، گرافيست، متخصص انيميشن،

متخصص صدا، متخصص ويدئوو برنامهنويس چند رسانهای اشاره کرد.

تهيه كننده: وظيفه اصلی تهيه کننده هماهنگی و گفتگو با عوامل پروژه، تهيه منابع مالی،

امکانات، ابزارها و تجهيزات مورد نياز پروژه میباشد.

مدير پروژه: نقش اصلی يک مدير پروژه طراحی فلوچارت، تعيين وظايف هر يک از اعضای

گروه، تعيين نوع سبک و قالب پروژه و هماهنگی بين گروههای مختلف میباشد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کارشناس علمی و موضوعی: وظیفه کارشناس علمی، تهیه محتوای علمی صحیح و دقیق با

توجه به موضوع تعیین شده میباشد.

طراح و تکنولوژیست آموزشی: محتوای جمعآوری شده توسط کارشناسان موضوعی را

دریافت کرده و با ارائه راهکار و شیوه مناسب، آن را برای استفاده در پروژه آمادهسازی مینماید.

در حقیقت وظیفه تکنولوژیست آموزشی، طراحی شیوهای کاربردی و مؤثر برای تأثیرگذاری بر روی

مخاطب است. پس از طراحی آموزشی، برای هر یک از بخشهای پروژه بر طبق فلوچارت برنامه،

سناریویی جهت اجرا در اختیار مدیر پروژه قرار میگیرد.

گرافیست: از آنجایی که گرافیک در یک پروژه نقش اصلی را در جذابیت، ساماندهی و

شکلدهی ظاهری پروژه بهعهده دارد وظایف گرافیست، طراحی پوسته گرافیکی پروژه شامل زمینهها،

منوها، دکمهها، لوگوها، آیکنها و سایر موارد مورد استفاده در پروژه میباشد.

متخصص انیمیشن )انیماتور(: امروزه در پروژههای چند رسانهای، انیمیشنها نقش اثرگذاری

را ایفا میکنند بههمین دلیل برای استفاده از این قابلیت یک یا چند انیماتور وظیفه تهیه و تولید

انیمیشنهای مورد نیاز یک پروژه را بر عهده دارند. البته این افراد در هنگام تولید با گرافیستهای

پروژه در ارتباط بوده و با دریافت تصاویر و طرحهای مورد نیاز خود از این افراد، انیمیشنهای

موردنظر را تولید میکنند.

متخصص صدا: مسئولیت ضبط، ویرایش و جلوهگذاری صداهای مورد استفاده در پروژه را

بر عهده دارد .

متخصص ویدئو: یکی از رسانههای پرکاربرد در یک پروژه چند رسانهای فیلم و ویدیو میباشد

که در این میان مسئولیت ویرایش، تدوین و آمادهسازی فیلمهای مورد استفاده در یک پروژه بر عهده

تدوینگر فیلم و متخصص ویدیو است.

ً در آخرین حلقه تولید چند رسانهای، برنامهنویس قرار

برنامه نویس چند رسانهای: معموال

گرفته بهطوری که تمامی اجزاء تولید شده توسط سایر گروهها، تحویل برنامهنویس چند رسانهای

میگردد تا این فرد بر طبق فلوچارت برنامه اقدام به یکپارچهسازی و تهیه مجموعهای )Collection )

از اجزاء موردنظر نماید.

 به این نکته توجه داشته باشید که در پروژههای چند رسانهای که مبتنی بر وب تولید میشوند، به

افراد فوق یک متخصص وب نیز اضافه میشود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4ـ1ـ مراحل تولید پروژههای چند رسانهای

ً به سه مرحله

مراحل تهیه و تولید چند رسانهایها، یک فرایند پیچیده و وقتگیر است که معموال

تقسیمبندی میشود:

1ــ مرحله پیش تولید 2ــ مرحله تولید 3ــ مرحله پس از تولید

ً از

1ـ مرحله پیش تولید: این مرحله که اساس و ساختار یک پروژه را تعیین میکند معموال

مراحل زیر تشکیل میشود:

 تحقیق و جمعآوری اطالعات: شامل پژوهش و تحقیق در مورد مخاطبین و سطح آنها

است. در این مرحله کارشناس موضوعی بر طبق موضوع و سطح توانایی مخاطبین اطالعات مورد نیاز

پروژه را جمعآوری مینماید.

 تهیه فلوچارت پروژه: پس از جمعآوری اطالعات مورد نیاز پروژه، نمای تصویری از فرایند

اجرایی نرمافزار )فلوچارت( توسط مدیر پروژه تهیه میگردد که برنامهنویس در تولید نهایی پروژه از آن

استفاده میکند.

 تهیه سناریو: طراح و تکنولوژیست آموزشی بر اساس فلوچارت برنامه اقدام به طراحی شیوه

مناسب برای ارائه مطالب کرده و بر این اساس برای هریک از بخشهای پروژه سناریو یا فیلمنامهای

را تهیه میکند.

 تولید اجزاء پروژه: پس از آماده شدن فلوچارت و سناریوی پروژه، مدیر پروژه با هماهنگی

بین سایرافراد مانند گرافیست، متخصصین صدا، فیلم و انیمیشن، رابطهای گرافیکی و اجزاء مورد

نیاز پروژه را تهیه میکند.

2ـ مرحله تولید: در این مرحله اجزاء تولید شده در بخش پیش تولید بر طبق فلوچارت توسط

برنامهنویس چند رسانهای، یکپارچهسازی شده و بهصورت مجموعه )Collection )در میآید.

3ـ مرحله پس از تولید: پس از اتمام چیدمان و مجموعهسازی، پروژه بهصورت آزمایشی

مورد استفاده قرار گرفته تا عملکرد پیشبینی شده آنها در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گیرد و

در صورت وجود اشکاالت احتمالی و یا کمبود در بخشهایی از پروژه، با انجام عملیات اصالحی و

تکمیلی نسخه نهایی پروژه تهیه و تولید گردد.

5 ـ1 ـ نرمافزارهای مورد نیاز طراحی و ساخت یک پروژه چند رسانهای

نرمافزارهای گرافیکی: برای طراحی و ساخت پوسته گرافیکی )Interface )پروژه چند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

رسانهای مانند صفحه اصلی، صفحات فرعی، قابها و دکمهها و عناوین تصویری موجود در پروژه

میتوان از نرمافزارهای گرافیک تصویری مختلفی استفاده کرد. بهعنوان مثال نرمافزارهای گرافیکی

Photoshop ،Coreldraw و Photoimpact نرمافزارهای مناسبی برای این منظور هستند.

نرمافزارهای capturing :یکی از نرمافزارهایی که در ساخت چند رسانهایهای آموزشی در

1

زمینه با کامپیوتر کاربرد فراوان دارند و توسط آنها میتوان اقدام به شبیهسازی محیطهای نرمافزار

کرد، نرمافزارهای capturing میباشند. توسط این نرمافزارها میتوان از محیط برنامه موردنظر فیلم

تهیه کرده و سپس از فیلمهای گرفته شده در آموزش نرمافزار استفاده کرد. از مهمترین نرمافزارهای

capturing صفحه نمایش میتوان به Snagit،camtasia و Captivate Adobe اشاره کرد.

نرمافزارهای ویرایش فیلم: برای ویرایش فیلمهای مورد استفاده در پروژه چند رسانهای و

تدوین آن میتوان از نرمافزارهایی مانند pro Premiere،Liquid و سایر نرمافزارهای ویرایش فیلم

استفاده کرد.

نرمافزارهای ویرایش صدا: همانطورکه گفتیم صدا و موسیقی از جمله رسانههای بسیار مؤثر

ً در صداگذاری آیکنها و دکمهها و

در ساخت پروژههای چند رسانهای میباشند که از آنها معموال

موسیقی زمینه بعضی از صفحات استفاده میشود. بدین لحاظ از جمله مهمترین نرمافزارهایی که

میتوان در ویرایش صدا، جلوهگذاری و تغییرات احتمالی بر روی صدا از آنها استفاده کرد، میتوان

به Audition Adobe و Soundforge اشاره کرد.

نرمافزارهای ساخت انیمیشن: برای ساخت انیمیشنهای دو بعدی از نرمافزارهایی مانند

Flash و Max Swish و برای تولید انیمیشنهای سه بعدی میتوان از نرمافزارهایی نظیر 3dmax ،

ً در ساخت ورودی به نرمافزار یا بخشهای مختلف آن

Maya ،Swift و 3d xara بهره برد. ضمنا

نیز میتوان از نرمافزارهای اختصاصی ساخت Intro مانند Text Swf ،builder Intro و بسیاری

نرمافزارهای مشابه استفاده کرد.

نرمافزارهای تولید چند رسانهای: پس از اینکه اجزاء مختلف یک چند رسانهای را در

نرمافزارهای تخصصی آن ایجاد کردید نوبت به اصلیترین بخش یک پروژه یعنی مجموعهسازی

)Collection )آن میرسد. نرمافزارهای مختلفی در این زمینه میتوانند شما را یاری نمایند که از

 Autoplay ،Multimedia Builder ،Director ،Authorware ،Flash به میتوان آنها مهمترین

Studio و captivate اشاره کرد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

6  ـ1 ـ نحوه ایجاد فلوچارت برنامه

همانطورکه در قسمتهای قبل توضیح داده شد فلوچارتها روند اجرایی و ساختار یک پروژه

را بهصورت تصویری نمایش میدهند. برای طراحی فلوچارت ابتدا منوی اصلی برنامه و بخشهای

مختلف آن مشخص شده سپس هر یک از بخشها و نحوه ارتباط آنها با سایر قسمتها تعیین میشود.

از کنار هم قرار دادن این عناوین و زیر عنوانها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر فلوچارت و ساختار

اصلی برنامه ایجاد میشود. برای آشنایی هر چه بیشتر با این موضوع به مثال زیر توجه کنید:

مثال: فلوچارت پروژهای با عنوان »طراح امور گرافیکی با رایانه« را ترسیم نمایید بهطوریکه

شامل دو بخش اصلی مبانی گرافیک رایانهای و فتوشاپ باشد. پروژه با یک ورودی )Intro )آغاز

شود. این مجموعه باید شامل عناوینی مانند آزمون پایانی، سایتهای مرتبط، راهنما، منابع و درباره ما

و خروج باشد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

7ـ1ـ سناریوی چند رسانهای

یکی از مهمترین بخشها در تولید چند رسانهایها، تهیه سناریوی اجرایی نرمافزار است که

ً توسط یک طراح و تکنولوژیست آموزشی و با کمک کارشناس علمی مربوطه طراحی میگردد.

معموال

در این مرحله برای هر یک از بخشهای فلوچارت، یک روش ویژه برای ارائه به مخاطب طراحی شده،

سپس شرح آن در سناریو بههمراه رسانههایی که قرار است این روش را اجرا نمایند، تعیین میشوند. در

پایان سناریوهای تهیه شده در اختیار مدیر پروژه قرار گرفته تا نحوه اجرای نرمافزاری آن با هماهنگی

با سایر افراد گروه انجام گیرد

خودآزمایی

1ــ منظور از media چیست و نحوه تأثیرگذاری Multimedia بر روی مخاطب را توضیح

دهید.

2ــ اعضای تولیدکننده Multimedia شامل چه افرادی هستند و نقش هریک را در تولید

پروژه توضیح دهید.

3ــ مراحل تولید یک چند رسانهای را نام ببرید.

4ــ نرمافزارهای مهم و کاربردی در تولید چند رسانهایها را نام ببرید.

کارگاه چند رسانهای

1ــ فلوچارت کتاب »نرمافزارهای چند رسانهای« را برای استفاده در پروژه درس افزار

آموزشی ترسیم نمایید.

2ــ برای آموزش چند فصل از کتاب »نرمافزارهای چند رسانهای« سناریوی آموزشی

بنویسید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فصل دوم

شروع کار با نرمافزار و قابلیتهای آن

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود:

کاربرد های ویژه نرم افزار Captivate را نام ببرد.

امکانات مورد نیاز نصب برنامه Captivate را نام ببرد.

قابلیت های جدید نسخه 0.5 Cs را توضیح دهد.

کاربرد گزینه های موجود در پنجره شروع برنامه را شرح دهد.

1ـ 2ـ مقدمه

در ساخت چند رسانهایها و درس افزارهای آموزشی از نرمافزارهای مختلفی استفاده میشود

که از مهمترین آنها میتوان به It Snag ،Camtasia ،Flashback BB و Captivate Adobe

اشاره کرد که در این میان مهمترین مزیت نرمافزار Captivate Adobe نسبت به سایر نرمافزارهای

2 و تولید خروجیهای متنوع برای

1 و تعاملی

مشابه، گرفتن فیلم از صفحه نمایش به صورت نمایشی

تولید پروژه چند رسانهای میباشد.

2ـ2ـ آشنایی با نرمافزار و قابلیتهای آن

نرمافزار Captivate محصول نرمافزاری شرکت Macromedia است که از نسخه 2 به بعد

توسط شرکت Adobe گسترش یافته است، ما در این کتاب به بررسی نسخه 5 آن خواهیم پرداخت.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نرمافزار captivate اگرچه در گروه نرمافزارهای Capturing

مشابه دارای قابلیتهای ویژهای است که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 تصویر برداری از محیطهای نرمافزاری به صورت نمایشی و تعاملی

 امکان ویرایش آسان و سریع اسالیدهای ایجاد شده

 امکان ساخت آزمونهای الکترونیکی

 قابلیت تهیه ارائه الکترونیکی با امکانات ویژه

 تولید خروجیهایی متنوع با کیفیت باال، حجم کم و قابل استفاده در تهیه یک پروژه چند

رسانهای

 امکان ویرایشهای صدا، تصویر و ویدیو در محیط نرمافزار

امکانات مورد نیاز نصب نرمافزار: در هنگام نصب 0.5 Captivate Adobe الزم است

امکانات سختافزاری و نرمافزاری زیر فراهم گردد:

 پردازنده 2 گیگاهرتز)GHz )یا سریعتر

Windows® XP with Service Pack 3, Windows® Vista®, Windows® 7 :عامل سیستمهای

 حداقل Ram مورد نیاز 1 گیگا بایت )GB )

 فضای مورد نیاز بر روی دیسک سخت 1 گیگا بایت

 دقت صفحه نمایش 768*1024 پیکسل )بهتر است از دقت 800*1280 پیکسل استفاده

نمایید(

 نصب نرمافزارهای 5.4.7 QuickTimeو Player Flash بر روی سیستم

مراحل نصب نرمافزار: پس از فراهم کردن امکانات سختافزاری و نرمافزاری موردنیاز

نصب نرمافزار بر روی سیستم، الزم است نرمافزارهای شرکت Adobe که بر روی سیستم شما قرار

Protection2 Virus آن را غیر فعال

دارد را بسته و در صورت نصب آنتی ویروس بر روی سیستمتان،

کنید. بر روی فایل Setup از پوشه نصب نرمافزار دابل کلیک کرده و مراحل نصب را بهصورت زیر

دنبال کنید:

در شروع نصب، ابتدا سیستم شما برای انجام عملیات نصب مورد بررسی قرار گرفته و در

صورت داشتن حداقل امکانات مورد نیاز، این مرحله ادامه مییابد 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

tems Recent Open :با استفاده از گزینههای این بخش میتوان پروژه ً هایی که اخیرا

مورد استفاده قرار گرفته است را باز کرد. بدین ترتیب پروژههای خاتمه یافته یا نیمه تمام، در اختیار

کاربر قرار میگیرد.

New Create :توسط گزینههای این قسمت میتوان پروژههای جدیدی را ایجاد کرد، که

در این میان امکان ایجاد پروژههای مختلف با کاربردهای متفاوت فراهم شده که در فصلهای بعدی به

بررسی آنها خواهیم پرداخت.

تحقیق و پژوهش: در مورد نرمافزار Suite Elearning Adobe و قابلیتهای آن اطالعات

بدست آورید.

عالوه بر دو گزینه اصلی فوق، دو بخش دیگر نیز وجود دارد که عبارتاند از:

Extend :این گزینه شما را به سایتهایی مرتبط میسازد که در بهدست آوردن نمونهها و

برنامههای الحاقی و اطالعات مرتبط با Captivate کمک خواهد کرد.

Tutorials :با اجرای این گزینه لیستی از پروژههای آموزشی نمایش داده میشود که کاربران

میتوانند از آن برای آشنایی با برنامه و کاربرد قسمتهای مختلف آن استفاده نمایند. این پروژهها

بهمنظور آموزش بخشهای مختلف Captivate توسط خود نرمافزار ساخته شده اند و الگوی مناسبی

برای آموزش بخشهای مختلف یک نرمافزار میباشند.

تمرین: به بخش Tutorials رفته و گزینه Recording را اجرا کنید.پس از مشاهده این

آموزش، به صفحه اصلی برنامه بازگشته و آنچه فرا گرفتهاید را اجرا کنید.

4ـ2ـ ایجاد یک پروژه خالی

برای اینکه بیشتر با بخشهای مختلف نرمافزار Captivate و پنجره اصلی آن آشنا شوید اقدام

به ایجاد یک پروژه خالی در captivate مینماییم برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ در پنجره شروع برنامه از بخش new Create بر روی گزینه project Blank کلیک کرده

یا از منوی File ،زیر منوی project New روی گزینه project Blank کلیک نمایید .

2ــ در کادر محاورهای Project Blank New ،میتوان اندازه پروژه موردنظر را از بخش

ً اندازه استاندارد پروژههای چند رسانهای 600*800 یا 768*1024

Customize انتخاب کرد. معموال

پیکسل تعیین میگردد.

3ــ با کلیک بر روی دکمه ok پنجره اصلی برنامه باز خواهد شد 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط  Moeein Seven
   دوره آموزشی برنامه نویسی اندروید با نرم افزار EcliPse
   قیمت در سایت:99 تومان

   برای مشاهده ی این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

   برای مشاهده ی این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

   برای مشاهده ی این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

   برای مشاهده ی این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید
    
  • توسط  Moeein Seven
   سورس نرم افزار لایک بگیراینستاگرام
   وبسایت:
   marketeman.in
    
   قیمت:150/000
   PASS?: @Vip2mohsen

   برای مشاهده ی این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید
  • joker0097 مهمان
   توسط joker0097 مهمان
   چگونه بدون نرم افزار و سریع بر روی فایل های خود به صورت آنلاین رمز بگذاریم؟
  • توسط  Rednofozi
   عد د از پیکربندی سخت افزاری کارت شبکه نوبت یه شناساندن آن به لایه شبکه کرنل است . برای پیکربندی نرم افزاری از دستور ifconfig استفاده می شود . شکل کلی این دستور به صورت زیر است :
   ifconfig interface ip-address
   که در اون
   برای مشاهده ی این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید
   مثلا 255.255.255.0  برای آدرس های کلاس C :
   ifconfig eth0 192.168.0.1
   برای مشاهده تنضیمات یک کارت شبکه ی پیکربندی شده کافی است از این دستوربه همراه نام واسط
   استفاده کرد .
   Ifconfig eth0
    
    
   metric  : بوسیله برخی سیستم عامل ها برای محاسبه هزینه ( cost ) یک مسیر استفاده می شود . از این پارامتر برخی سیستم عامل ها برای مسیریابی هایی از جمله RIP  استفاده می کنند . البته در لینوکس عملا از این پارامتر استفاده نمی شود و برای سازگاری با دیگر سیستم عامل ها در نظر گرفته شده است .
    
   RX  , TX  : نشان می دهند چه تعداد بسته بدون ایراد ارسال و دریافت شده است . چه تعداد ایراد رخ داده است و چند تا از  packet ها drop  ( از بین رفتن بسته بدون ارسال پیام به فرستنده آن ) یا lost  ( معمولا به علت سرریز ) شده است .
    
   ifconfig دارای پارامتر های متنوعی است که در زیر به کاربردی ترین آنها می پردازیم :
    
   up : این گزینه واسط را برای لایه ای پی قابل دسترسی می کند . از این گزینه معمولا برای فعال کردن واسطی که توسط پارامتر down  به طور موقت غیر فعال شده است استفاده می شود .
   down : این پارامترواسط را برای لایه آی پی غیر قابل دسترسی می کند . به این معنا که عبور کلیه ترافیک از واسط مسدود می شود .
   توجه داشته باشید این گزینه همچنین تمامی مسیریابی هایی که از این واسط استفاده می کنند را حذف می کند .
    netmask mask  : برای اختصاص آدرس شبکه استفاده می شود .
   pointopoint : این گزینه برای لینک های نقطه- به - نقطه که فقط حاوی دو کلاینت در دو سر لینک است استفاده می شود . در پیکربندی واسط های SLIP  یا PLIP  مورد نیاز است . در هنگام  نمایش اطلاعات این نوع اینترفیس فلگ pointopoint  نمایش داده می شود .
    
   irq  : این گزینه به شما اجازه می دهد تا خط irq  را که  به وسیله برخی واسط های خاص استفاده می شود تنظیم کنید .این دستور مخصوصا برای واسط های PLIP  استفاده می شود . البته ممکن است برای برخی کارت های اترنت نیز کاربرد داشته باشد .
    
   metric number : این گزینه برای مقدار دهی metric value  در جدول مسیر یابی استفاده می شود.
    
   arp : این گزینه مخصوص شبکه های برادکست از جمله اترنت است و پروتوکل  arp را که در پیدا کردن آدرس فیزیکی کارت های شبکه استفاده می شود فعال می کند .
   - arp  :  استفاده از arp  را برای کارت شبکه غیر فعال می کند .
   promisc : این گزینه واسط را در حالت شنود قرار می دهد . در یک شبکه برادکست با فعال شدن این گزینه،  واسط تمامی پاکت ها را بدون توجه به اینکه مقصد آنها کجاست دریافت می کند که می توان از آن برای آنالیز ترافیک شبکه استفاده نمود . به این عمل اصطلاحا Ethernet Snooping  می گویند .که معمولا برای عیب یابی شبکه استفاده میشود . نرم افزار هایی نظیر tcpdump  از این ویژگی استفاده می کتتد .
   ifconfig eth0 promisc
   - promisc :  برای غیر فعال کردن حالت promiscuous  
    
    IPALIAS
    
   بعضي مواقع نياز ميشه تا يك كارت شبكه چندين آي پي داشته باشه . كه به اون اصطلاحا IP Aliasing   مي گن . مثال زيراين روش رو واضح نشون ميده .
   برای مشاهده ی این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید
   در اين مثال به واسط اترنت شماره 0 چهارتا آي پي اختصاص داديم .
   ولي هنوز تمام نشده براي اينكه هربار سرويس network  ريستارت ميشه نخواين ابن كارو دوباره تكرار كنيد بايد فايل /etc/conf.d/net  را ويرايش كنيد
   برای مشاهده ی این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید
    
   البته استفاده از دستور ifconfig  معمولافقط برای نمایش اطلاعات واسط های پیکربندی شده به کار می رود . زیرا با هر بار ریست کردن کامپیوتر یا سرویس شبکه تنظیمات آن نیز از بین می رود.
   برای تنظیمات کارت شبکه مثله ip  دادن می توان به طور مستقیم و با استفاده از یک ویرایشگر ( vi  یا nano  ) اسکریپت های مربوط به کارت شبکه که در شاخه /etc/sysconfig/networking-scripts  موجودند را تنظیم کرد.
   .به عنوان مثال در این دایرکتوری فایل ifcfg-eth0  ، اسکریپت مربوط به تنظیم کارت شبکه شماره 0  است .
   برای مشاهده ی این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید
    
   محتوای فایل نمابش داده شده است که فقط کافی است پارامتر های مختلف را با توجه به نیازتان تغییر دهید یا در صورتی که وجود ندارد اضافه کنید .
   برای مشاهده ی این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید
   برای پیکربندی gateway  نیز باید فایل /etc/sysconfig/network  را ویرایش کنید .
   برای مشاهده ی این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید
    
  • توسط  Rednofozi
   Hackers High School 13 Complete Hacking E-books

   برای مشاهده ی این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.