رفتن به مطلبiran rules jazbe modir
ADS mahak

شیخ شاهین

Kali Linux آموزش دستورات ترمینال لینوکس

پست های پیشنهاد شده

مرجع دستورات ترمینال لینوکس

ترمینال محیط خط فرمان لینوکس است .اگر اکنون در محیط گرافیکی هستید سادهترین روش برای آوردن

ترمینال استفاده از کلیدهای T + Alt + Ctr است که در تمامی توزیعها پشتیبانی میشود .راههای دیگری نیز

وجود دارد مثل استفاده از کلیدهای) F6 + Alt + Ctr برای خروج از کلیدهای F7 + Alt + Ctrl استفاده

کنید (که محیط اصلی خط فرمان را برای شما میآورد .در این مطلب قصد دارم دستورات ترمینال را که برای

اکثر توزیعها استفاده میشود به صورت کامل، دستهبندی شده و همراه با توضیح و مثال ارائه کنم .برای استفاده

بهتر از کلیدهای صفحه کلید میتوانید از مطلب8881881989879%99889878988792 کلیدهای میان

بر در ترمینال استفاده کنید

.

اطالعات سیستم

• – date تاریخ و ساعت جاری را نمایش میدهد.

• – cal تقویم ماهها را نمایش میدهد.

• – uptime زمان روشن بودن سیستم و کاربران فعال را نشان میدهد.

• – w کاربران جاری که از سیستم استفاده میکنند را همراه با توضیحاتی درباره استفاده آنها

نشان میدهد .دستور شامل اطالعات خروجی دستور uptime نیز هست.

• – whoami کاربر جاری که شما اکنون از طریق آن با سیستم کار میکنید را نمایش میدهد.

• – user Finger اطالعاتی درباره کاربری) user به جای آن نامکاربری مورد نظر را

بنویسید (در اختیار شما میگذارد.

• – uname نام سیستم یونیکس شما که همان لینوکس است را نمایش میدهد.

• – a -uname دستور uname همراه با سویچ a اطالعات تکمیلی از سیستمعامل شما شامل

نسخه کرنل لینوکس را نمایش میدهد.

(CPU).پردازنده اطالعات نمایش cat /proc/cpuinfo – •

• – meminfo/proc /cat نمایش اطالعات حافظه اصلی.(RAM(

• – df مقدار استفاده از دیسکهای حافظه را نمایش میدهد.

• – du مقدار فضای استفاده شده تمامی دایرکتوری ها

• – free نمایش فضاهای خالی و استفاده شده حافظه رم و سواپ(swap(

دستورات فایل

• – ls گرفتن لیست محتویات مسیر جاری شامل پوشه و فایل ها.

• – l -ls دستور ls همراه با سویچ l لیست محتویات مسیر جاری را با اطالعات کامل نمایش می

دهد.

• – laC -ls مانند دستور l -ls است اما اطالعات را به صورت ستونی نشان میدهد.

• – F -ls سویچ f در دستور ls لیست محتویات را همراه با فرمت فایلها نمایش میدهد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

telegram channel   jazbe modir

• – al -ls سویچ a در دستور ls لیست فایلها را همراه با فایلهای مخفی نشان میدهد) .فایل و

پوشه مخفی در لینوکس یک نقطه قبل نام خود دارند(

• – dir cd تغییر مسیر جاری به شاخه مورد نظر) بجای dir پوشه مورد نظر را وارد کنید(

• – cd مسیر جاری را به مسیر اصلی (home (بر میگرداند) .مسیر اصلی برای هر کاربر

متفاوت است که پوشههای شخصی و تنظیمات در آنجا قرار میگیرند.(

• – dir mkdir ساخت یک شاخه) به جای dir نام پوشه که میخواهید بسازید را بنویسید.(

• – pwd مسیر جاری را نشان میدهد.

• – name rm حذف) پاک کردن (فایل یا دایرکتوری مورد نظر) به جای name نام فایل یا

پوشه نوشته میشود.(

• – dir r -rm حذف یک دایرکتوری با محتویات درون آن) به جای dir نام پوشه را بنویسید.(

• – file f -rm اجبار کردن به حذف یک فایل برای مواقعی که فایل به دالیلی حذف نمیشود

)نام فایل بجای file نوشته میشود.(

• – dir rf -rm اجبار کردن به حذف یک دایرکتوری برای مواقعی که آن به دالیلی حذف نمی

شود) نام پوشه بجای dir نوشته میشود.(

• – file2 file1 cp کپی کردن فایل در مسیر دیگر file1 (نام و مسیر فایل مبدا و file2 نام و

مسیر فایل مقصد است.(

• – dir2 dir1 r -cp کپی کردن پوشه در مسیر دیگر dir1 (نام و مسیر پوشه مبدا و dir2 نام

و مسیر پوشه مقصد است.(

• – dir file cp کپی کردن فایل مورد نظر در مسیر دیگر با همان نام file (نام فایل و dir

مسیر پوشه مقصد است.(

• – dir file mv جابجایی) مانند (cut کردن فایل مورد نظر در مسیر دیگر با همان نام file (نام

فایل و dir مسیر پوشه مقصد است.(

• – file2 file1 mv جابجایی کردن فایل به مسیر دیگر file1 (نام و مسیر فایل و file2 نام و

مسیر فایل در مقصد است.(

• – link file s -ln ساخت لینک سیمبولیک از فایل در مسیر مورد نظر file (نام و مسیر فایل

یا پوشه و link نام و مسیر لینک است.(

• – file touch ساخت یک فایل.

• – file > cat نوشتن متن در فایل.

• – file cat نمایش محتویات یک فایل یا فراخوانی آن.

• – file more نمایش محتویات فایل به صورت کم کم) برای فایل با محتویات زیاد .(

• – more | command نمایش خروجی دستور به صورت کم کم.

• – file less نمایش محتویات فایل به صورت صفحه به صفحه) برای فایل با محتویات زیاد.(

• – less | command نمایش خروجی دستور به صورت صفحه به صفحه.

• – file head نمایش ۰۱ خط اول محتویات یک فایل

• – file 20 -head نمایش ۰۱ خط اول محتویات یک فایل

• – file tail نمایش ۰۱ خط آخر محتویات یک فایل

• – file 20 -tail نمایش ۰۱ خط آخر محتویات یک فایل

پروانه فایل

• – file octal chmod تغییر مجوز یک فایل با استفاده از کد دسترسی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• – filename locate جستجوی فایل با .locate فرض شده است که قبال از دستور

 updatedbاستفاده کردهاید.

• – filename which نمایش شاخه باالیی فایل مورد نظر) پوشهای که فایل ما در آن قرار

دارد.(

شبکه

• – ifconfig نمایش لیست آی پی تمامی دستگاههای متصل) وایرلس، کارت شبکه، شبکههای

ویپیان و.(...

• – host ping گرفتن پینگ از هاست مورد نظر.

• – domain whois گرفتن اطالعات دامنه) مالک دامنه، آیپی، دیاناس سرور و.(...

• – domain dig دریافت اطالعات DNS دامنه.

• – host x -dig مشاهده میزبان به صورت معکوس.

• – file wget دانلود یک فایل از اینترنت.

• – file c -wget ادامه دانلود کردن یک دانلود متوقف شده.

SSH

پروتکل SSH برای ارتباط و کنترل با سیستم از راه دور استفاده میشود که پیشفرض از پورت SSH با

شماره 21 استفاده میکند .بیشتر برای کنترل سرور توسط کاربری از راه دور استفاده میشود.

• – host@user ssh اتصال به میزبان مورد نظر با نام کاربری مورد نظر) بعد از آن

پسورد آن نام کاربری از شما پرسیده میشود.(

• – host@user port p -ssh اتصال به میزبان با نام کاربری توسط شماره پورت

مشخص

• – host@user id-copy-ssh اضافه کردن کلید برای اتصال کاربر از این سیستم راه

دور) .برای مواقعی که نمیخواهیم پسورد را در هر اتصال وارد کنیم .ارسال پسورد اصلی امنیت

میزبان را به خطر میاندازد اما کلید ساخته شده فقط برای سیستم جاری و نام کاربری مورد نظر

اعتبار دارد.(

مدیریت کاربران

• – accountname adduser ساخت یک کاربر جدید در سیستم لینوکس خود.

• – accountname passwd تغییر گذرواژه (password (کاربر مورد نظر.

• – su ورود به خط فرمان با کاربری روت) کاربر روت مجوز دسترسی به تمامی فایلها و

تنظیمات سیستم را دارد.(

• – exit خروج از خط فرمان با کاربر جاری.

شروع و پایان

• – now h -shutdown خاموش کردن سیستم.

• – halt توقف تمام پردازشها) مانند خاموش کردن سیستم است.(

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• – 5 r -shutdown راهاندازی مجدد) ریست کردن (سیستم در مدت ۵ دقیقه بعد.

• – now r -shutdown ریست کردن سیستم لینوکس.

• – reboot راهاندازی مجدد سیستم لینوکس) مانند دستور باال است.(

نصب برنامه ها

• به صورت عادی اگر سورس برنامه در اختیار ما باشد به شاخه سورس رفته و دستورات زیر را

برای نصب اعمال میکنیم.

./configure •

make •

make install •

• اگر از توزیعهای خاص لینوکس استفاده میکنید از دستورات زیر) یا دستورات خاص آن توزیع (

برای نصب بسته نرمافزاری تهیه شده برای آن توزیع استفاده کنید.

• – deb.pkg i -dpkg نصب بسته نرم افزاری دبیان – برای توزیعهای دبیان،

ابونتو، مینت و. ...

• – rpm.pkg Uvh -rpm نصب بسته نرم افزاری – RPM برای توزیعهای

ردهت، فدورا و. ...

چاپ

.چاپ سیستم کار به شروع/ etc/rc.d/init.d/lpd start – •

.چاپ سیستم به دادن پایان/ etc/rc.d/init.d/lpd stop – •

.چاپ سیستم وضعیت نمایش/ etc/rc.d/init.d/lpd status – •

• – lpq نمایش کارهای موجود در صف چاپ.

• – lprm حذف کارهای موجود در صف چاپ.

• – lpr چاپ یک فایل.

• – lpc تنظیمات کنترلی چاپ.

• – lpr | subject man چاپ کتاب راهنمای یک دستور به صورت متنی.

• – lpr | subject t -man چاپ کتاب راهنمای یک دستور به صورت اسکریپتی.

• – printtool شروع رابط نصب پرینتر مورد نظر.

مدیرت پردازش ها

• – ps نمایش پردازش های فعال جاری.

• – top نمایش تمام پردازش های در حال اجرا.

• – pid kill از بین بردن پردازش مورد نظر با شناسه.pid

• – proc killall از بین بردن تمام پردازش هایی با نام .proc در اجرای آن احتیاط کنید.

• – bg نمایش پردازش های متوقف شده (stop (یا مکث کرده (puse (در بخش کارهای پس

زمینه و ادامه اجرا پردارش های مکث کرده.

• – fg آوردن کارهای به تازگی انجام شده در بخش کارهای پیشزمینه.

• – n fg”>strong<آوردن کار n در بخش کارهای پیشزمینه.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آموزش نحوه عملکرد دستورات

• – subject apropos لیست صفحات کتابچه راهنما برای موضوع مورد نظر.

• – keyword k -man نمایش صفحات شامل کلمه کلیدی مورد نظر.

• – command man نمایش کتابچه راهنما برای دستور مورد نظر.

.راهنما کتابچه صفحه از pdf فایل ساخت man -t man | ps2pdf – > man.pdf – •

• – command which نمایش مسیر کامل دستور مورد نظر.

• – command time نمایش زمان طول کشیدن دستور مورد نظر.

• – app whereis نمایش مسیر بالقوه برنامه مورد نظر.

• – app which نمایش میسر برنامه app که به صورت پیشفرض اجرا میشود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

در حال بارگذاری

 • مطالب مشابه

  • توسط  kamangir
   html یک زبان نشانه گذاری هست نه یک زبان برنامه نویسی.
   زبان های نشانه گذاری برای کمک به زبان های برنامه نویسی هستند و کارشون اسکلت بندی صفحات وب هست.
   به عنوان مثال:
   html :
   صفحات وب رو مانند اسکلت یک ساختمان درست میکنه و قالبندی مطالب رو مدیریت میکند.
   css:
   به اسکلت خام صفحات وب شکل و شمایل میدهد،هشتاد درصد زیبایی صفحات وب با استفاده از css انجام میشود.
   js:
   صفحات وب رو،روح و احساس میدهد؛اگر وب سایتی میتواند با کاربر ارتباط برقرار کند بدون این که سرور دخیل باشه اون جاوا اسکریپ هست.
   در این جا فقط روند کار رو گفتم اول html رو یاد میدم بعد css و بعدش js رو یاد میدم.
   در جلسه ی بعد وارد نوشتن کد میشیم؛من طراحی وب رو میخوام بهتون آموزش بدم نه کد زدن رو،پس آموزش من پایه و عملی هست.
    
   بعد اخر دوره شما یک صفحه وبلاگ برای خودتون درست کنید و درآمد ماهانه 50 تومان فقط از طراحی قالب html نصیب شما خواهد شد.
  • توسط  شیخ شاهین
   این روز ها اکثر ایرانی ها در اینستاگرام با این ارور زیاد برخورد کرده اند.
    
   دلایلی که باعث میشود تا شما بلاک شوید:
    
   ۱.استفاده از برنامه های افزایش لایک،فالور و انفالویاب ها:
   هرگونه استفاده از این برنامه ها که باعث افزایش لایک ویو فالور شود باعث میشود تا اینستاگرام شمارا مدتی بلاک کند.
   ۲. با vpn یا فیلترشکن وارد اینستاگرام:
   وقتی با فیلترشکن به اینستاگرام وارد میشود هر دفعه که این کار را میکنید ای پی شما هم تغییر میکند و اینستاگرام فکر میکند پیج شما هک شده و محدودیت های خاصی را بر روی پیج شما اعمال میکند.
   پس هر بار که میخواهید وارد اینستاگرام شوید فیلتر شکن خود را خاموش کنید.
   ۳.لایک یا فالو یا انفالو کردن به تعداد زیاد در بازه زمانی کوتاه:
    همانطور که گفته شد وقتی لایک فالو یا انفالو را به تعداد زیاد در بازه زمانی کمی انجام دهید اینستاگرام فکر میکند از برنامه ثالثه یا ربات استفاده میکند و شمارا بلاک میکند.
   ۴.گزاشتن یک کامنت ثابت در پست های زیاد: 
   وقتی شما یک کامنت ثابت مانند یک تبلیغ را در پست های زیادی منتشر کنید بازم هم اینستاگرام شمارا محدود خواهد کرد.
   ۵. منشن کردن تعدادی مخاطب در زیر پست های مختلف
   ۶. قرار دادن لینک های مشکوک در بیو
   ۷.فعالیت کم و نگزاشتن پست یا استوری
    
   روش های رفع بلاک:
   ۱.با مرورگر پیج خود را ریکاوری کنید.(یعنی در بخش لاگین فراموش کردن رمز را بزنید و رمز خود را عوض کنید )و در همان مرورگر لاگین کنید و حدود نیم ساعت در اکسپلور اینستاگرام بگردید.
   ۲.در پیجتون تغییر ایجاد کنید:(این روش صد در صد ممکن است)
   ایدی پیج خود را عوض کنید.
   بیوی پیج خود را عوض کنید.
    ایمیل و شماره پیج خود را عوض کنید.
   ۳. ارسال تیکت و گزارش به پشتیبانی اینستاگرام
   ** نکته پایانی:
   دوستان کامنت اینگلیسی هیچ ربطی به اینکه شما بلاک شدید نداره و به هیچ وجه شما به خاطر کامنت اینگلیسی رفع بلاک نمیشوید.
  • توسط  Doctor Robot
   JavaScript یک زبان برنامه نویسی در سطح وب محسوب میشود. اکثر سایت های قدرتمند و مدرن از JavaScript استفاده میکنند. همه ی مرورگر های مدرن (در کامپیوتر های خانگی، کنسول های بازی، تبلت ها و تلفن های هوشمند) شامل مفسر های جاوااسکریپت هستند، این باعث شده است این زبان به یک زبان برنامه نویسی همه جا حاضر در تاریخ تبدیل شود.
   JavaScript یکی از سه تکنولوژی است که همه ی توسعه دهندگان وب باید یاد بگیرند :
   HTML برای مشخص کردن محتوای صفحات وب
   CSS برای مشخص کردن نحوه ی نمایش و ظاهر صفحات وب
   JavaScript برای مشخص کردن رفتار صفحات وب
   اگر شما از قبل با دیگر زبان های برنامه نویسی آشنا باشید، این به شما کمک خواهد کرد که بدانید زبان جاوااسکریپت یک زبان سطح بالا، پویا، بدون داده نوع، شی گرا و مفسری است. JavaScript قواعد دستوری خود را از زبان Java گرفته است. با این حال برای یادگیری زبان برنامه نویسی JavaScript نیاز به یادگیری زبان Java نیست. نام "JavaScript" در حقیقت تا حدی گمراه کننده است. مگر در بعضی قواعد دستوری سطحی مشابه، در بقیه موارد جاوااسکریپت یک زبان کاملا متفاوت از زبان برنامه نویسی Java است.
   مثالی از استفاده از زبان JavaScript :
   برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید
    
  • توسط  Doctor Robot
   دوره آموزشی 0 تا 100 سی پلاس پلاس
   پرسش و پاسخ ممنوع تا حد امکان به زبان ساده توضیح داده شده است.
  • توسط  Doctor Robot
   مقدمه
   اسکریپت نویسی یکی از مهارت های میباشد که فقط کاربران حرفه ای و عاشق کامپیوتر به دنبال یادگیری
   آن هستند. با یادگیری اسکریپت شما میتوانید کارهای کامپیوتری خود را به صورت کاملا خودکار و بدون
   اتلاف وقت انجام دهید. مثلا فرض کنید بیش از ده هزار فایل عکس با فرمت JPG دارید حال میخواهید
   Extension تمام این تصاویر را از JPG به PNG تغییر دهید. به صورت عادی انجام چنین کاری زمان زیادی
   را از شما صرف میکند چرا که برای یک به یک این فایلها باید عمل تغییر نام را به صورت دستی انجام داد.
   اما اگر بخواهید همین کار را با اسکریپت انجام دهید زمان آنرا به چند صد برابر کاهش میدهید چرا که با
   نوشتن یک اسکریپت ساده تمام فایلها به صورت خودکار به آنچه که شما بخواهید تغییر میکنند. البته
   قدرت یک اسکریپت محدود به اعمال کارها روی فایلها نیست چرا که میتوان تمام پیکربندی های سیستم
   عامل را هم با ساخت یک فایل اسکریپت انجام داد. در این کتاب شما با زبان Batch Scripting آشنا میشوید
   که مخصوص سیستم عامل ویندوز است و کمک شایانی به Automation کردن وظایف به همراه سرعت
   بخشیدن به کارهای روزمره شما میکند.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
 • جدید...