امکانات انجمن
 • مهمانان محترم می توانند بدون عضویت در سایت در بخش پرسش و پاسخ به بحث و گفتگو پرداخته و در صورت وجود مشکل یا سوال در انجمنن مربوطه موضوع خود را مطرح کنند

moharram

iran rules jazbe modir
snapphost mahak

پست های پیشنهاد شده

The Crew™ - [PC]

gadielswow@yahoo.com:gadiel21
??? - DanteNoMercy
=================
????? ??? - 8
ANNO 2070 - [PC]
Assassin's Creed II - [PC]
Assassin's Creed® III - [PS3]
Call of Juarez: The Cartel - [PC]
Far Cry® 3 Blood Dragon - [PC]
Prince of Persia: TFS - [PC]
Shop NCSA - [PC]
Silent Hunter 5 - [WEB]

jpennycuick9@gmail.com:elliep51
??? - Jordan-990
=================
????? ??? - 4
Far Cry® 3 - [PC]
Splinter Cell Blacklist  - [PC]
Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege  - [PC]
Tom Clancy's The Division™  - [PS4]

aaronmfedez@hotmail.com:aaron240391a
??? - aaronfedez

پسند شده توسط ANONYCRACKER و ReZa CLONER

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

telegram channel   jazbe modir

Assassin's Creed® IV Black Flag - [PS4]
Far Cry® 3 - [PS4]
Tom Clancy's The Division™  - [PC]
WATCH_DOGS™ - [PS4]

y2212011@yahoo.com.tw:zz199407
??? - y2212011
=================
????? ??? - 3
Assassin's Creed® III - [PC]
Splinter Cell Blacklist  - [PC]
Valiant Hearts: The Great War - [PC]

minka17@seznam.cz:jokinen11
??? - lukasminka17
=================
????? ??? - 1
Might and Magic Heroes VI - [PC]

TheDiscoCat@gmail.com:marthaspeaks
??? - DiscoCats

پسند شده توسط ReZa CLONER و ANONYCRACKER

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Assassin's Creed Brotherhood - [PC]

isaacd02@yahoo.com:loris56747
??? - ike1202
=================
????? ??? - 1
Child of Light - [PC]

sverre_aamaas@hotmail.com:hjartdal86
??? - svaamaas86
=================
????? ??? - 7
Assassin's Creed Brotherhood - [PC]
Assassin's Creed II - [PC]
Might & Magic X - Legacy - [PC]
Prince of Persia: TFS - [PC]
The Settlers 7 - [PC]
Tom Clancy's H.A.W.X. 2 - [PC]
Tom Clancy's The Division™  - [PC]

Vilbergbjorn@gmail.com:Deadwood123
??? - Brushki_
=================

پسند شده توسط ANONYCRACKER و ReZa CLONER

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Far Cry® 3 - [PC]
Far Cry® 4 - [PC]
The Crew™ - [PC]
Trials Evolution Gold Edition - [PS4]

roketminecrafter@gmail.com:roket123
??? - roketminecraft
=================
????? ??? - 1
The Crew™ - [PC]

rasmusemilsson@gmail.com:ZaNN05152008
??? - TwiZtah01
=================
????? ??? - 3
Assassin's Creed® IV Black Flag - [PC]
Might & Magic® Heroes® 7 - [PC]
Splinter Cell Blacklist  - [PC]

maks6233.91@mail.ru:acme6233
??? - sexy_doctor
=================

پسند شده توسط ANONYCRACKER و ReZa CLONER

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Assassin's Creed® III - [PC]

idartegamer153@gmail.com:8965r6530r
??? - guest-mnjvItNO
=================
????? ??? - 6
Assassin's Creed® Chronicles: China - [XONE]
Assassin's Creed® ???????? - [XONE]
The Crew™ - [XONE]
Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege  - [XONE]
Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege  - [PC]
Tom Clancy's The Division™  - [XONE]

abc25847@hotmail.com:gf252123
??? - abc25847
=================
????? ??? - 1
Assassin's Creed II - [PC]

myzzle@gmail.com:p01son777
??? - ransom_
=================
????? ??? - 5
Steep - [PC]
The Crew™ - [PC]
Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege  - [PC]
Tom Clancy's The Division™  - [PC]
WATCH_DOGS™ - [PC]

Bionicman1337@gmail.com:Deusex1337
??? - Bionicman1337

پسند شده توسط ReZa CLONER و ANONYCRACKER

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Assassin's Creed® IV Black Flag - [PS4]
Far Cry® 3 - [PS4]
Tom Clancy's The Division™  - [PC]
WATCH_DOGS™ - [PS4]

y2212011@yahoo.com.tw:zz199407
??? - y2212011
=================
????? ??? - 3
Assassin's Creed® III - [PC]
Splinter Cell Blacklist  - [PC]
Valiant Hearts: The Great War - [PC]

minka17@seznam.cz:jokinen11
??? - lukasminka17
=================
????? ??? - 1
Might and Magic Heroes VI - [PC]

TheDiscoCat@gmail.com:marthaspeaks
??? - DiscoCats

پسند شده توسط ReZa CLONER و ANONYCRACKER

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Assassin's Creed® III - [PC]
Might & Magic X - Legacy - [PC]
Might and Magic Heroes VI - [PC]
Prince of Persia: TFS - [PC]
WATCH_DOGS™ - [PC]

vogelspinne@live.de:de2nnis6
??? - MaGraeser
=================
????? ??? - 1
ANNO 2070 - [PC]

roro_1020@hotmail.cl:roro1020
??? - mastavich1243
=================
????? ??? - 3
Assassin's Creed® III - [XBox360]
Assassin's Creed® IV Black Flag - [XBox360]
WATCH_DOGS™ - [XBox360]

griffin_wall@yahoo.com:Keebler98
??? - planescientist

پسند شده توسط ANONYCRACKER و ReZa CLONER

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

==================================================
Äàííûå äëÿ âõîäà: shogantom@gmail.com;Shogan14
Origin ID: significance2
Äàòà ðîæäåíèÿ: 14 Îêòÿáðÿ 1983
Òèï: Origin Àêêàóíò
Îòë¸æêà: Àêêàóíò íå èñïîëüçîâàëñÿ ñîâñåì
Äîñòóï ê ïî÷òå: Íåò
Ðåãèñòðàöèÿ ïî÷òû: Ñóùåñòâóåò
Ñòàòóñ ïî÷òû: Íå ïîäòâåðæä¸í
Ñòðàíà: US
PayPal: Íå ïðèâÿçàí
Êðåäèòíàÿ êàðòà: Íå ïðèâÿçàíà
Çàùèòà: Óñòàíîâëåí ñåêðåòíûé âîïðîñ
—------------------------------games---------------------------------
1. Battlefield 3 | EMX75ZEV5A8NPMRAU6TP
—--------------------------Èíôîðìàöèÿ Battlefield----------------------------
Battlefield 3 Ïðåìèóì: Íåò
==================================================

==================================================
Äàííûå äëÿ âõîäà: vrod33@hotmail.com;Duke3091
Origin ID: kody3091
Äàòà ðîæäåíèÿ: 24 Äåêàáðÿ 1998
Òèï: Origin Àêêàóíò
Îòë¸æêà: 89 äíåé
Äîñòóï ê ïî÷òå: Íåò
Ðåãèñòðàöèÿ ïî÷òû: Ñóùåñòâóåò
Ñòàòóñ ïî÷òû: Ïîäòâåðæä¸í
Ñòðàíà: US
PayPal: Íå ïðèâÿçàí
Êðåäèòíàÿ êàðòà: Íå ïðèâÿçàíà
Çàùèòà: Óñòàíîâëåí ñåêðåòíûé âîïðîñ
—------------------------------games---------------------------------
1. Need for Speed Most Wanted | G6776YDJJLTPZ9VEJ8VY
2. SimCity 2000 Special Edition | D95D3EC93DWEBJHDSVZD
3. Medal of Honor | CWV569WWKGDZF6RL2ZUH
4. The Sims 4 Limited Edition | 4CTTWYJUCMKT5WLMRP7H
5. Zuma's Revenge | FJ2SP2AYY6TXUQ6TA6X2
6. Populous | HPHRW9ZG2SBRFN2ZRM4G
7. Wing Commander 3: Heart of the Tiger | CXXPSFUUJWVCKQFYFHN6
8. Battlefield Hardline Beta - 2014 | 9UQY48HN89WG7KJU2A54
9. Command & Conquer Red Alert 3: Uprising | GCKKZTBQ949HFH9RJKUN
10. Crusader: No Remorse | 6SBKPLR5TJ4BL3L2LBUD
11. Titanfall (Trial) | 5GG8B9DAC7PWH3Z3JAUQ
12. Command & Conquer Red Alert 2 and Yuri’s Revenge | GM3TG6L43MTE8YBGLS9X
13. Medal of Honor Pacific Assault | D3FFGP344GQUAAF6ZKAG
14. Dragon Age: Inquisition - Trial | NOCDKEY
15. Dragon Age: Origins | 7W3BTHR84FW5KVAQZUFB
16. Battlefield 1942 | NOCDKEY
17. The Sims 3 Late Night Expansion Pack | ABV5HYUPBFHARHG9CY9J
18. The Sims 2 Ultimate Collection | F5KBSJTCA4YETY6EP3HS
19. Peggle | 975MLEPHZJCYNXN5SVC8
20. Battlefield 4 (Trial) | 2P662J567PXCSY2CPUUQ
21. Plants vs. Zombies Game of the Year Edition | HWXFZ5FHJUBKWKY6KZMQ
22. The Sims 3 | ETR9YBU29YQ35TXTFS6L
23. Theme Hospital | 4GKB4UEPUBWNLGDNTXDF
24. The Sims 3 High-End Loft Stuff | 5CTBJ2YME5QZYT67X7LR
25. Battlefield 3 | 26DDD8J7HXHFHCYBD4WM
26. Dead Space 3 | 7JRZDT6XRFC8WPWSSGXB
—--------------------------Èíôîðìàöèÿ Battlefield----------------------------
Battlefield 3 Ïðåìèóì: Íåò
==================================================

==================================================
Äàííûå äëÿ âõîäà: tene007@gmail.com;Qwert67890
Origin ID: Vaaa5
Äàòà ðîæäåíèÿ: 24 Íîÿáðÿ 1993
Òèï: Origin Àêêàóíò
Îòë¸æêà: 933 äíåé
Äîñòóï ê ïî÷òå: Íåò
Ðåãèñòðàöèÿ ïî÷òû: Ñóùåñòâóåò
Ñòàòóñ ïî÷òû: Ïîäòâåðæä¸í
Ñòðàíà: GE
PayPal: Íå ïðèâÿçàí
Êðåäèòíàÿ êàðòà: Íå ïðèâÿçàíà
Çàùèòà: Óñòàíîâëåí ñåêðåòíûé âîïðîñ
—------------------------------games---------------------------------
1. Battlefield 3 | DXTT6NMS7BRQ62LHNU8J
2. FIFA World | NOCDKEY
3. FIFA 17 Demo | NOCDKEY
4. FIFA Soccer 12 Demo | 4BMD7V559FDG2R9KFPFF
5. Mass Effect 3 Demo | C2XX4GY77HGBWXJGWJG3
—--------------------------Èíôîðìàöèÿ Battlefield----------------------------
Battlefield 3 Ïðåìèóì: Íåò
 

پسند شده توسط ANONYCRACKER، ReZa CLONER و shahrzad

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Assassin's Creed® IV Black Flag - [XBox360]
Far Cry® 4 - [XBox360]

muehlthaler.patrick@web.de:muehpatr
??? - xkillerPatti97x
=================
????? ??? - 2
Assassin's Creed® III - [PS3]
Far Cry® 3 - [PS3]

nicolas_louvard@yahoo.fr:Williamprudent1
??? - Griffus80
=================
????? ??? - 1
Might and Magic Heroes VI - [PC]

blahdude321@hotmail.com:leahnadam76
??? - adamriggans

پسند شده توسط ANONYCRACKER و ReZa CLONER

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Assassin's Creed Revelations - [PC]
Far Cry® 3 - [PC]

austinryanjames@gmail.com:austinjames2001
??? - AoFxGam3rz
=================
????? ??? - 5
Assassin's Creed® III - [XBox360]
Assassin's Creed® IV Black Flag - [XBox360]
Assassin's Creed® ???????? - [XBox360]
Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege  - [XONE]
Tom Clancy's The Division™  - [XONE]

Rifley7@gmail.com:eb5g07cg89
??? - Zex7
=================
????? ??? - 1
Assassin's Creed® III - [PC]

lyn.c.wood@gmail.com:dreamer0
??? - Lynniebear
=================

پسند شده توسط ReZa CLONER و ANONYCRACKER

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری


 • مطالب مشابه

  • توسط  Rednofozi
   کافیست دستور مورد نظر را تایپ کنید تا معنی آن را نشان دهد

   برای مشاهده ی این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید
  • توسط  Rednofozi
   روکسی سوییچر (Proxy Switcher) ابزاری است که شما را قادر می سازد تا به صورت خودکار لیست
   عظیمی از پروکسی های رایگان موجود و زنده در اینترنت را شناسایی کنید و به صورت ناشناس در اینترنت سیر کنید.
   علاوه بر این گاها نیاز است که برای انجام فعالیت هایی خاص , آدرس آیپی خود را به آدرس کشوری دیگر منتقل کنیم.
   با استفاده از این ابزار می توانید آدرس آیپی خود را از سایت هایی که مرور می کنید مخفی کنید و به صورت ناشناس بمانید.
   همانطور که از نام Proxy Switcher بر می آید این ابزار به شما کمک می کند
   تا بین پروکسی سرورهای مختلف به راحتی سوییچ کرده و جابجا شوید…

   برای مشاهده ی این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید
  • توسط  Moeein Seven
   ممکن است در حال کار با رایانه باشید و متوجه شوید که قادر باز کردن برنامه ها و فایل های EXE نیستید. تعداد زیادی از کاربران ویندوز این مشکل را گزارش کرده اند. در ادامه مطلب به بررسی روش های رفع این مشکل خواهیم پرداخت.
    روش های حل این مشکل به صورت زیر است :
    تغییر ریجستری برای حل مشکل باز نشدن فایل های .exe  حل مشکل اجرا نشدن فایل EXE با تغییر دادن محل پوشه Program Files  دانلود فایل تغییر دهنده ریجستری برای حل مشکل باز نشدن فرمت EXE  خاموش کرن فایروال ویندوز ویروس کشی سیستم برای حل مشکل در بازکردن فایل EXE  تغییر تنظیمات صدا و خاموش کردن Account Control  ساخت فایل ریجستری برای رفع مشکل باز نشدن EXE  رفع مشکل باز نشدن فایل های EXE با Command Prompt
  • توسط  Rednofozi
   هیچ گاه حروف های پر کاری مثل THE ویا کاراکتر & تاثیردر نتیجه جستجو ندارند ولی 
   اگر آن ها را درون "    " قرار بدهیم این کار باعث می شود که کاراکتر ها ارزشی برابر با بقیه کلمات جملتون داشته باشه این ترفند برای جستجوی کتاب فیلم یا مقالاله خیلی به کار میاد 

   اگر ما می خواهیم کلمه ای را از جستجو حذف کنیم بعد از آن کلمه علامت (-) را می گذاریم 
    مانند : کارشناسی – ارشد
    
   حتی ما میتوانیم ارزش غذايی مقدارکالری و خیلی چیز های دیگر را هم بین غذاها بدون این که به سایت خاصّی بریم توی خود گوگل با هم مقایسه کنیم 
   برای این کار باید کاراکتر vs رو بین دو غذا بنویسیم
   مانند:Pizza vs Pasta

   گوگل واحد های مختلف را هم تبدیل میکنه
   miles to km: مثلاً
   بعد از این کار کادر ظاهر می شود که شما می توانید واحد های مختلفی را تبدیل کنید

   زمان دقیق طلوع و غروب خورشید را می شود از سایت گوگل هم به دست آورد
   برای طلوع عبارت sunrise به معنای طلوع
   برای غروب عبارت sunset به معنای غروب باید استفاده کرد
   مثلاً : sunset isfahan زمان دقیق غروب آفتاب شهر اصفهان را نشان میدهد 

   حتی ميتوانيد دامنه ی جستجو را هم محدود کنیم با تایپ چیزی که میخواین و تایپ کلمه ی سایت(:site)واسم سایت خود

   اگر دنبال فرمت خاصّی PDF می گردین اول از همه باید
   اسم فایل رو درون < > قرار دهید بعد عبارت :filetype ونوع فرمت خود تایپ کنید 
   مانند:

    
   جالب که بدونین که گوگل یک دیکشرنی انگليسي به انگليسي هم داره
   براي درآوردن يک معني وتلفظ صحيح اون بايد کلمه ي :define را قبل از کلمه ي مورد نظر خود تايپ کنيد
   مانند:  define: pink
    
   دیگر نگران وظعیت آب و هوا در سایت های نامعتبر نباشید 
   با تايپ کلمه ي weather بعد از شهر مورد نظر ميتوانيد آب وهواي شهر مورد نظر خود را ببينيد
    مانند:weather yazd
    
   حتی با کلیک بر tab های دیگر میتوانید سرعت و جهت باد روهم دید
   جدول آب وهوایی گوگل خیلی دقیق است و میتوانید پیشبینی آب و هوایی را تا هفته ی بعد هم ببینید 

   علاوه بر این ها یک سری کد های مخفی توی گوگل هست که فقط جنبه سر گرمی دارند وکاربرد خاصّی را  نمی توانیم برایش در نظر بگیریم

   با تايپ کلمه ي Tilt مي توانيد صفحه ي گوگل رو کج کنيد

   یا اگر جمله ی do a barrel roll در نوار جستجو تایپ کنید صفحه ی گوگل یک چرخ کامل میزنه 

   پا تایپ google in 1998 به نسخه گوگل سال 1998 می روید می توانید به جای 1998 سال های دیگری مانند 2005 را تایپ کنید

   حتیٰ توی گوگل بازی هم میتوانید بکنید . اگر کلمه ی zerg rush را توی نوار جستجوی گوگل وارد کنید
   o o های گوگل به نتایج جستجوی گوگل حمله مي کنند و شما باید روی آنها کلیک کنید تا اون ها از بین بروند
  • توسط  acnt
   Need Proxy
   No Capture
   برای مشاهده ی این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید
    
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.